Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Novadīti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem

Augustā turpinājās vidusskolas programmas izveide. Projekta komanda regulāri tikās un diskutēja, lai definētu galvenos tematus un plānotu to saturu, kā arī, lai meklētu nepieciešamos materiālus un video, kas būtu noderīgi morālās audzināšanas jautājumu aktualizēšanai vidusskolā.

Augusta sākumā katrai pētījumā iesaistītajai klasei tika aizsūtīta pa e-pastu individualizēta prezentācija, kurā tika apkopoti 1. mērījuma rezultāti šajā klasē. Tas bija ļoti apjomīgs darbs, un klases audzinātāji augsti novērtēja personalizēto uzmanību, kas viņiem tika veltīta. Šie dati palīdzēs viņiem turpmākajā darbā ar savu klasi, jo varēja konstatēt audzēkņu stiprās un vājas puses morālas izaugsmes jomā.

Augusta beigās tika organizēti seši ievada semināri eksperimentālās grupas klases audzinātājiem, lai iepazīstinātu viņus ar veicamās intervences būtību – īstenot pilnībā savās klasēs programmu “eTAP+” divus mācību gadus pēc kārtas. Kopā piedalījās 53 klases audzinātāji: 14 no 3. klases, 18 no 6. klases un 21 no 8. klases. Skolotāji izteica pateicību par materiāliem un atbalstu intervences īstenošanai.

Jūlijā – aktīvs darbs pie zinātniskajām publikācijām

2022. gada jūlijā M. Fernandezs, prof. I. Maslo un S. Surikova publicējuši zinātniskā raksta kopsavilkumu “Moral Education Effectiveness in Latvia: Lessons Learned after 50 Years of Virtue Education in a post-Soviet Country”, kas tapis 50. ikgadējās Morālās izglītības konferences “Moral Development & Moral Education in Global Transition” ietvaros. Šī raksta ziņojums tika prezentēts šajā konferencē, kas norisinājās no 20.-23. jūlijam Mančestrā, Lielbritānijā.

Šajā pašā mēnesī  publicēšanai žurnālā “Teacher and teaching – theory and pratice” tika iesniegts I. Maslo, M. Fernandeza un S. Surikovas zinātniskais raksts “Teachers’ Capabilities to Implement Virtue Education in Classroom Practice in Latvia: Implications from Feasibility Narratives”. Žurnāls indeksēts Web of science datu bāzes 1. kvartilē.  

Tāpat turpinājās 1. veiktā mērījuma apstrāde, kurā piedalījās 1983 skolēni no 63 skolām un 122 klasēm dažādos Latvijas reģionos. Tiek apstrādāti dati un uzsākta pētījuma ziņojuma sagatavošana par iegūtajiem rezultātiem.

Jūnijā aizstāvēts maģistra darbs un notikusi dalība zinātniskajās konferencēs

8. jūnijā mūsu projekta eksperte P. M. Keiša aizstāvēja maģistra darbu “Sokrātiska saruna morālajai izglītībai vidusskolā: konceptuālais modelis praksei (Socratic conversation for moral education in secondary school: a conceptual model for practice)”. Maģistra darbu vadīja un izstrādes gaitā konsultēja projekta vadītājs M. Fernandezs. Maģistra darbs pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Viena no būtiskākajām aktivitātēm projektā ir randomizēta kontroles pētījuma veikšana (randomized control trial). Tādēļ jūnija mēnesī tiek uzsākta dalībskolu sadalīšana divās grupās – kontroles un eksperimentālajā.

2022. gada 12.-14 jūnijā M. Fernandezs un A. Sidorova devās uz Birmingemas universitāti Lielbritānijā, un piedalījās zinātniskajā seminārā “Supporting the Establishment of Character Education Research Centres in Europe”, lai apspriestu kopā ar kolēģiem no citām valstīm iespēju dibināt rakstura un tikumu pētniecisku centru Latvijā.

Šajā projekta pirmajā posmā projekts ir ieguvis zināmu atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Tā rezultātā neatkarīgajā laikrakstā “Rīgas Apriņķa Avīze” tika publicēta intervija ar M. Fernandezu par maijā veikto pētījuma pirmo posmu, kas saistīts ar skolēnu tikumisko audzināšanu Latvijas skolās. Raksts pieejams šeit!

Aptuveni 2000 skolēni no 120 skolām piedalās pētījumā

Maijā tika pabeigta datu vākšana un projekta komanda uzsāka to apstrādi. Kopumā tika iegūti dati no aptuveni 2000 skolēniem no 120 Latvijas skolām dažādos reģionos.

2022. gada 27. maijā M. Fernandezs un S. Surikova uzstājās Rēzeknes zinātniskās konferences “Society. Integration. Education” sesijā ar referātu “Conceptualizing the effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvia”, kas tika publicēts konferences rakstu krājumā.  Raksts pieejams šeit!

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm saistīta ar morālās dilemmas izmantošanu virtuālajā realitātē. Šīs aktivitātes īstenošanai projekta komanda sadarbojās ar virtuālās realitātes (VR) kompāniju Vividly un Olaines 2. vidusskolu, kurā strādā arī mūsu projekta eksperte Anna Sidorova.

Projekta komanda un VR uzņēmums kopā ar skolēniem strādāja 2 stundas, kurās skolēni tika iepazīstināti ar morālās dilemmas metodi un tika iesaistīti jaunas morālās dilemmas veidošanas procesā. Skolēnu izveidotās morālās dilemmas tiks izmantotas tālākajā pētījuma gaitā, un tās plānots pilotēt sadarbībā ar Vividly. Metodes efektivitāti plānots pārbaudīt nākamajā gadā.

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam

Līdz 15. aprīlim norisinās pedagogu pieteikšanās “e-TAP+” pētījumam par skolēnu morālo izaugsmi. Vērojama fantastiska atsaucība, jo sākotnēji projekta komanda bija iecerējusi sadarboties ar 60 klašu audzinātājiem, bet līdz šim pieteikušies jau vairāk kā 120 pedagogi. Projekta komanda strādā pie datu vākšanas instrumentu izveides. Tiek sagatavotas anketas gan pedagogiem, gan skolēniem. Datu vākšana iecerēta maija pirmajā pusē.

12. aprīlī projekts ieguva LU Humanitāro un sociālo zinātņu pētījumu ētikas komitejas atzinumu (Ētikas atzinuma nr. 30-95/5).

Projekta ‘e-TAP+’ ietvaros tiek paredzēts īstenot longitudinālu pētījumu

Projekta ‘e-TAP+’ ietvaros tiek paredzēts īstenot longitudinālu pētījumu (03.01.2022. – 30.12.2024.) par skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu. Marta mēnesī klases audzinātāji, kas strādā 2., 5., un 7. klasēs,  tika aicināti iesaistīties pētījumā “e-TAP+” par skolēnu attieksmi pret sava morālā rakstura attīstīšanu. Vairāk par pētījumu lasīt šeit!

2022. gada 16. martā M. Fernandezs vadīja 1,5 h garu tiešsaistes lekciju 25 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1.-12. klases skolotājiem, kurā tika diskutēts par jauniešu morālo izaugsmi. 

Martā sadarbībā ar virtuālās realitātes kompāniju “Vividly” tika iesniegts Erasmus+ projekta pieteikums “Immersive learning for moral education”. Kā projekta partneri izvēlēti eksperti no Valmieras Latvijā, kā arī no Spānijas un Turcijas.

Uzsākta vidusskolas programmas izveide!

Janvārī projekta komanda arī lepojas ar to, ka tika atjaunots biedru statuss Apvienotās Karalistes vadošajā rakstura izglītības asociācijā “Association for Character Education”. Vairāk informācija par asociāciju pieejama šeit!

Programmas “e-TAP+” ietvaros uzsākta vidusskolas programmas izveide, kuras koncepta izstrādē piedalās 7 projekta komandas pētnieki un eksperti. Pirmajā posmā tiek definēta programmas pieeja: tā balstīsies uz eksistenciālo jautājumu apspriešanu ar vidusskolas skolēniem, izmantojot dialoģisko pieeju.

Februārī norisinājās Latvijas Univeristātes 80. zinātniskā konference, kuras ietvaros projekta eksperte P. M. Keiša un projekta vadītājs M. Fernandezs sekcijā “Teacher resilience: problems and solutions” uzstājās ar referātu “Supporting teachers for implementing moral education in secondary education: a model of Socratic inquiry about existential questions”.

Sākas e-TAP+ projekts!

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts no 03.01.2022. līdz 30.12.2024. īsteno Latvijas Zinātnes padomes projektu “e-TAP+” jeb „Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 1. līdz 12. klasei)”.

Projekta ‘e-TAP+’ mērķi ir izpētīt tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP” efektivitāti un pilnveidot to, izveidojot interaktīvus materiālus 7.-9. klasei un jaunus materiālus 10.-12. klasei. Programmas efektivitātes izpētei tiks veikts longitudināls pētījums (3 gadu garumā) trīs pamatizglītības vecumposmos (1.-3., 4.-6. un 7.-9. klasēs), izmantojot eksperimentālu dizainu (trīs kontroles grupas un trīs eksperimenta grupas). Programmas pilnveidošanā papildināto un digitalizēto materiālu piemērotība un īstenojamība tiks izpētīta, pilotējot materiālus vismaz trīs izglītības iestādēs.

Projekta pirmajā mēnesī 2022. gada 28. janvārī projekta vadošie pētnieki M. Fernandezs un S. Surikova attālināti uzstājās Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Izglītības kvalitāte un izglītības sistēmas efektīva pārvaldība” ar referātu “Theoretical insights for and parents’ views about family-school collaboration to implement character education in Latvia” . 

Referāts apskatāms LU Akadēmiskā apgāda tīmekļvietnē.

Tapuši jauni zinātniskie raksti un rīki programmas ‘e-TAP’ izmantošanai

Šajā mēnesī divi raksti iesniegti publicēšanai ievērojamos žurnālos: Scalzo, G., Fernández González, M. J., & Akrivou, K.  “A Personalist Approach to Business Ethics: New Perspectives for Virtue Ethics and Servant Leadership” žurnālā Business Ethics, the Environment and Responsibility; un Maslo, I., Fernández González, M. J., & Surikova, S.  “Connecting fit, feasibility, and teachers’ capability: Insights from research on a moral education curriculum in Latvia” žurnālā The Curriculum Journal (BERA).

Programmas prezentācija notikusi arī Brīvā Māras skolā un Rugāju novada vidusskolā.

Programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvāti arī jaunie rīki programmas pilnvērtīgai izmantošanai: Meklēšanas aplikācija “e-Tikumiem” – brīvpieejas aplikāciju, kas dod iespēju viegli atrast tikumiskās audzināšanas tiešsaistes resursus latviešu valodā. Saistītā datu bāze iekļautas 128 vienības. Aplikācija pieejama šajā saitē https://etikumiem.github.io/ ; Programmas ‘e-TAP’ mājas lapas izmantošanas video pamācība (8 minūtes): kā pilnvērtīgi izmantot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ mājas lapā piedāvātos nodarbību plānus, prezentācijas un citus resursus skolotājiem (sk. https://www.youtube.com/watch?v=XxozdrifGAU ; un programmas “e-TAP” tematisko atbilstību saraksts ar Skola2030 mācību programmu. Atbilstību saraksts visu mācību jomu un priekšmetu skolotajiem, kur apkopotas vairāk par 400 atbilstības. Dokuments strukturēts pa mācību jomām, klasēm un mācību priekšmetiem (sk. https://www.arete.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/pzi/ARETE/ETAP/26.10.2021_-_master_-_ATBILSTIBU_SARAKSTS.pdf)

Tikumiskās audzināšanas materiāli indeksēti mācību resursu krātuvēs

Turpinot tikumiskās audzināšanas programmas ‘e-TAP’ popularizāciju, decembra beigās programmas materiāli tikai indeksēti divās ievērojamās mācību resursu krātuvēs:

Skola2030 krātuvē https://mape.skola2030.lv materiāli atrodami šajās vietnēs:

LU PPMF platformā “DigiKlase” https://digiklase.lv/materiali Šeit materiālus var visvieglāk atrast, uzrakstot meklētājā atslēgas vārdu ‘audzināšana’.


Latvijas Zinātnes padomes finansēts projekts “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)”, Projekta nr. lzp-2020/2-0277.