Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Veiksmīgi norisinājās pēdējie projekta darbi šajā semestrī

Jūnijā turpinās vidusskolas programmas izvērtēšana, izmantojot kritiskā drauga sistēmu starp projekta darbiniekiem. Žurnālā Journal of Moral Education tika iesniegti pēdējie labojumi rakstam “Comprehension of character education and virtue education in Latvia: Analysis and synthesis of school actors’ views”, kas jau tika publicēts un ir pieejams šeit: https://doi.org/10.1080/03057240.2023.2236800  

No 28. – 30. jūnijam Madridē norisinājās ´Eiropas rakstura un tikumiskās audzināšanas´ (ECVA) biedrības zinātniskā konference, kurā M. Fernandezs, kā galvenais runātājs, uzstājās ar lekciju “Character and virtue education in Latvia: challenges and opportunitie” un arī ar referātu “Lessons learned over 70 years of transformations of moral education in Latvia”, kā arī piedalījās ECVA biedrības tikšanās, stiprinot zinātnisko tīklu ar vairākiem zinātniekiem no UK, Spānijas, Čehijas par iespēju pieteikt kopīgus projektus. Plašāka informācija par kongresu pieejama šeit!

1500 skolēni no 96 klasēm piedalās longitudinālā pētījuma 2. mērījumā

12. maijā M. Fernandezs un S. Surikova attālināti uzstājās Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes 16. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality – REEP 2023” ar referātu “Early adolescents’ beliefs about the development of their moral character: The case of Latvia”. Referāts tika publicēts un ir pieejams šeit!

Maijā intensīvi tiek strādāts pie datu vākšanas. Kopumā pētījumā piedalījās aptuveni 1500 skolēni no 96 klasēm dažādos Latvijas reģionos (36  8.klases, 33  6. klases un 27  3.klases).

LU PPMF studenti izvērtē vidusskolas programmu

1. un 22.  aprīlī M. Fernandezs un G. Elksne tikās attālināti ar divām bakalaura līmeņa studentu grupām (31 students), lai turpinātu izvērtēt vidusskolas programmas iestrādes. Kopumā saņemtas 169 atgriezeniskās saites anketas par visām 36 nodarbībām, kas iekļautas vidusskolas programmā. 11. aprīlī projekta mājaslapā tika publicēta ziņa par plānoto programmas efektivitātes izpētes 2. mērījumu, kurā aicināti piedalīties120 klašu audzinātāji, kas strādā 3.,6. un 8. klasēs. Vairāk lasiet šeit!

Programmas digitalizācijas jomā, šajā mēnesī arī tika saņemtas 11 atgriezeniskās saites anketas no pieciem 8. klases skolotājiem, kuri praksē pārbaudīja digitalizētās prezentācijas, strādājot ar “Classpoint” rīku. Aprīļa beigās (27.04.) projekta komandas pārstāvji (M. Fernandezs, T. Pīgozne, R. Vējiņš) sadarbībā ar diviem VR kompānijas “Vividly” pārstāvjiem viesojās Lietuviešu vidusskolā un darbojās ar 11. klases skolēniem. Tikšanās mērķis bija pilotēt projektā izveidoto virtuālās realitātes pieredzi un diskutēt par morālo dilemmu, kas tajā ir attēlota. Tikšanās laikā tika savākti dati, kas tiks prezentēti ECER starptautiskajā konferencē augusta beigās.

Projekta rezultāti prezentēti Olainē un Ventspilī

1. martā Olaines 1. vidusskolā norisinājās klātienes tikšanās ar 8 pedagogiem un 47 skolēnu vecākiem no 1.-10. klasei, kurā par tikumiskās audzināšanas jautājumiem un projekta materiāliem uzstājās projekta eksperte A. Sidorova.

8. martā M. Fernandezs Ventspils 1. pamatskolā vadīja klātienes semināru 22 pedagogiem, kuri strādā no 1.-9. klasei, bet pēc semināra kopā ar 8. klases audzinātāju L. Ozolu vadīja diskusiju ar 23 8. klases skolēniem par morālo izaugsmi un tikumiskās audzināšanas jautājumiem.

16. martā norisinājās  LU 81. Zinātniskā konference, kurā M. Fernandezs, A. Sidorova un S. Surikova uzstājās attālināti ar referātu par tikumiskās audzināšanas programmas izveidi vidusskolām “Facilitating conversation about virtues and values with high school students – insights from the elaboration process of an innovative programme”. Turklāt, 21. un 22. martā M. Fernandezs un projekta eksperte G. Elksne klātienē sadarbojās ar 4 LU PPMF studentu grupām (58 studenti), lai sāktu izvērtēt vidusskolas programmas iestrādes. 

Marta beigās biedrībā “Svētā ģimenes māja” M. Fernandezs un A. Mūrnieks tikās ar 12 biedrības pārstāvjiem, kuri strādā ar jauniešiem un viņu ģimenēm, lai runātu par tikumiskās audzināšanas programmu, tās saturu un izstrādātajiem materiāliem. Sīkāka informācija par tikšanos pieejama šeit !

Turpinās darbs pie zinātniskajiem rakstiem

Februārī žurnālā Journal of Moral Education (pirmās klases žurnālā, kas pozicionē sevi kā unikālu starpdisciplināru forumu diskusijām un analīzei par morālo audzināšanu un attīstību visa mūža garumā) publicēšanai tika iesniegts M. Fernandeza, I. Maslo un S. Surikovas raksts par rakstura un tikumiskās audzināšanas izpratni skolas vidē “Comprehension of character and virtue education: Analysis and synthesis of narratives from school practice”.

Projekta rezultāti izplatīti medijos un konferencēs

Janvāra sākumā tika publicēts raksts LU mājaslapā par izstrādāto pētījuma ziņojumu. 5. janvārī Rīta Panorāmā tika demonstrēts sižets par projekta vadītāja M. Fernandeza pētniecības ceļa uzsākšanu Latvijā un tikumiskās audzināšanas projektu. Tika arī uzturēta komunikācija ar pedagogiem, kas darbojas projektā. Kopumā izsūtīti vairāk par 120 e-pastiem par projekta aktualitātēm un turpmāko norisi.

No 19. līdz 21. janvārim Tillbergā Nīderlandē norisinājās zinātniskā konference “Resilience in the face of adversity: A core textual approach”, kurā projekta eksperte P. M. Keiša uzstājās ar referātu “A National Fairytale of Suffering and Forgiveness: Revisiting Pussy’s Watermill through Adult Eyes” par K. Skalbes pasaku ‘Kaķīša dzirnavas” aktualitāti morālās audzināšanas jomā.   

Projekta mājaslapu 2022. gadā aplūkojuši 5600 dažādi lietotāji

2022. gada decembrī LU zinātnisko rakstu krājumā “Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte, 2022” (Human, technologies and quality of education – 2022.)  publicēts P., M. Keišas un M. Fernandeza zinātniskais raksts “Teacher’s role and attitude during Socratic conversations for moral education at high school “.    

Decembra mēnesī Latvijas sabiedrība tika plaši iepazīstināta ar pētījuma populārzinātnisko ziņojumu. Sadarbībā ar LU Komunikācijas departamenta pārstāvjiem M. Fernandezs piedalījās LTV raidījuma “Panorāma” sižeta filmēšanā par jauniešu tikumiskās un morālās izaugsmes sekmēšanu skolās un sabiedrībā kopumā.

Sižets pieejams šeit! Projekts ieguvis arī plašu rezonansi Latvijas izglītības sistēmā. Iegūtie dati no Google analytics liecina, ka projekta mājaslapu https://www.arete.lu.lv/ 2022. gadā  aplūkojuši 5600 dažādi lietotāji un kopumā tā skatīta aptuveni 20000 reizes!!

Publicēts pētījuma populārzinātniskais ziņojums

2022. gada novembrī tika izdots M. Fernandeza un S. Surikovas sagatavots pētījuma populārzinātniskais ziņojums “Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti” (Developing the Latvian pupils’ moral character: The results of the 1st measurement). Ziņojums pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Projekta komanda turpina rūpīgi strādā pie vidusskolas programmas izveides, fokusējot katras nodarbības saturu ap galveno ziņu, kuru plānots nodot skolēniem. Tiek veidota nodarbību plānu struktūra un secīgi sakārtoti līdz šim apkopotie materiāli.

M. Fernandezs tika uzaicināts kā viens no četriem īpašajiem viesiem Latvijas starptautiskajā vadītāju konferencē “GLS Latvija“, kurā uzstājās sakarā ar projekta gaitā veikto pētījumu un dalījās zināšanās par cieņpilnu attiecību veidošanu, personīgu izaugsmi un uz morālām vērtībām un tikumiem balstītu līderības stilu. Konference norisinājās 25.,26. novembrī Rīgā. Sīkāka informācija par “GLS Latvija” norisi pieejama šeit.

Notiek darbs pie tikumiskās audzināšanas programmas digitalizācijas

2022. gada oktobrī zinātniskajā žurnālā “Paedagogica Historica” publicēts projekta galvenā īstenotāja M. Depaepes zinātniskais raksts “Paedagogica Historica, quo vadis? An epilogue on the ambivalences and paradoxes of doing educational history”, kurā atrunāti dažādi morālās izglītības aspekti arī Baltijas valstīs. Raksts ar atsauci uz projektu pieejams šeit.

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm ir eTAP+ programmas 8. klases mācību prezentāciju digitalizācija, lai pārbaudītu digitālā rīkā “ClassPoint” efektivitāti. Projekta digitalizācijas komanda pārveidojas 8. klases prezentācijas un iestrādāja tajās “ClassPoint” digitālo rīku. Attiecīgi šobrīd norisinās darbs ar 9 prezentācijām, kuras šobrīd tiek digitalizētas un tiek pārveidoti un papildināti arī nodarbību plāni.

Sagatavotās prezentācijas plānots izmēģināt kā pilotpētījumu nākamā gada pavasarī.

Projektā uz laiku tiek iesaistītas 4 Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes maģistrantūras studentes, kuras akadēmiskās prakses ietvaros, sadarbojoties ar vidusskolas programmas komandu, palīdz tās izstrādes un pilnveides procesā.

Intensīvi sākās jaunā mācību gada projekta “e-TAP+” darbi

2022. gada septembrī ievērojamā žurnālā “Journal of Baltic Studies” (indeksēts SCOPUS un Thomson Reuters Social Sciences Citation Index) tika publicēts M. Fernandeza un S. Surikovas zinātniskais raksts “The short-term impact of a character growth intervention during a week-long summer camp among 10–15-year-old Baltic Sea region boys”. Raksts pieejams šeit!

Starptautiskās konferences ECER+ 2022 “The European conference on educational research” ietvaros publicēts M. Fernandezs, A. Sidorovas, R. Vējiņa un T. Pīgoznes zinātniskā raksta kopsavilkums “Conceptualization of a Virtual Reality Solution for Using Moral Dilemmas in Virtue Education at Lower Secondary Education Level”.

Pirmajā septembrī A. Sidorova un R. Vējiņš konferencē uzstājas ar referātu par šo rakstu. Informācija par referātu un konferences programma pieejama šeit.

12. septembrī M. Fernandezs un P. M. Keiša vadīja 1,5 h garu klātienes semināru 25 Valmieras Viestura vidusskolas 1.-12. klašu audzinātājiem.  Semināra gaitā tika prezentēts “e-TAP+” projekts un norisinājās praktiska darbošanās kopā ar pedagogiem, kuras gaitā tika  izteikti viedokļi par programmas pozitīvajām pusēm, ieguvumiem no tās, kā arī dažādi priekšlikumi programmas turpmākai pilnveidei un uzlabošanai.

26. septembrī M. Fernandezs un G. Elksne piedalījās Aizkraukles vidusskolas 5.-6. klašu vecāku sapulcē, kurā viņi vadīja 45 minūšu lekciju 35 skolēnu vecākiem un 6 klašu audzinātājiem. Diskusijas laikā tika izcelta tikumiskās audzināšanas nepieciešamība un sadarbības nozīmīgums starp visām iesaistītajām pusēm – skola, skolēni un vecāki.

Šajā mēnesī eksperimentālās grupas 60 klases uzsāka intervences īstenošanu, klases audzinātājiem vadot programmas e-TAP+ nodarbības saviem skolēniem.