Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

Uzsākta tikumiskās audzināšanas programmas aprobācija LZP projekta ietvaros

Latvijas Zinātņu Padome piešķīrusi zinātnieku individuālu grantu projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā) – e-TAP” īstenošanai no 01.12.2020 līdz 31.12.2021.

Projekts tiek īstenots Latvijas Universitātes Pedagoģijās psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskajā institūtā vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandeza vadībā.

Programmas pirmais soli ir tās aprobācija skolās, kas notiks no 2021. g februārim līdz aprīlim. Skolotāji, kas vēlēsies piedalīties programmas aprobācijā, piesakās individuāli un varēs iesaistīties šajā procesā tik lielā apmērā, cik viņi vēlēsies. Vairāk informācijas par aprobācijas procesu pieejama šeit:

Skolotāji, kas vēlas piedalīties projektā, var pieteikties līdz 15. janvārim, aizpildot pieteikšanās anketu šajā saitē

Pēcdoktorantūras projekta noslēgumā publicēti vēl divi pētījuma ziņojumi latviešu un angļu valodā

2020. gada oktobrī tika publicēts projekta 4. aktivitātes pētījuma ziņojums “ARETE-school programmas pilotēšanas zinātniskā uzraudzība”, kas ir pieejams angļu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52890) un latviešu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52891). Programmas “Arete school” zinātniskās uzraudzības organizēšana, ievērojot sākotnējās izpētes secinājumus un vidusposma ziņojuma ieteikumus, tika īstenota divos posmos: 1) “Arete catalyst” pilotprogrammas zinātniskais monitorings (pedagogu tālākizglītības programma rakstura izglītībai); un 2) “Arete leadership” zinātniskais monitorings (nepārtrauktas attīstības programma skolu vadītājiem). Programmas “Arete school” pilotēšanas zinātniskā uzraudzība ļauj secināt, ka skolotāju un vadītāju tālākizglītības programmu izstrādē ir absolūti nepieciešams ņemt vērā viņu vajadzības, vēlmes un vērtības un ka šādās programmās būtu jādod dalībniekiem iespēja izveidot patiesu mācīšanās kopienu, kurā viņi jūtas cienīti un uzklausīti, un ka viņi ir programmas kopīgo zināšanu un pieredzes līdzveidotāji.

Pēcdoktorantūras projekta rezultāti tika apkopoti pētījuma gala ziņojumā, kas pieejams angļu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52892) un latviešu valodā (https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52893). Pētījums ir rezultējies ar daudzpusīgiem ieguvumiem sabiedrībai gan Latvijā, gan arī starptautiskā mērogā. Pirmkārt, projekta tiešsaistes platforma –  www.arete.lu.lv, kur apkopoti visi pētījuma rezultāti un daudz nepieciešamo materiālu rakstura un tikumiskajai audzināšanai skolām, skolotājiem, ģimenēm un skolu vadītājiem. Otrkārt, sadarbībā ar Somijas un Spānijas kolēģiem veidota skolotāju tālākizglītības programma “Atbalsts skolotājiem personīgo kompetenču un rakstura audzināšanas veicināšanai skolās”, ko LU PPMF Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs (https://www.ppmf.lu.lv/par-mums/centri/pieauguso-pedagogiskas-izglitibas-centrs/). Treškārt, tapusi ievērojama tikumiskās audzināšanas mācību programma latviešu valodā – no pirmskolas līdz 9. klasei, kas satur praktiskus atbalsta materiālus skolotājiem – stundu plānus, darba lapas, prezentācijas. Programma aprobācijai skolās bez maksas pieejama šajā saitē: https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/

Pēcdoktoranta uzstāšanās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākumā “Zināšanu Agora”

2020. gada 25. septembra pēcpusdienā LU telpās pēcdoktorants uzstājās LU organizētajā atklājumu un inovāciju pasākuma “LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena” aktivitātē “Zināšanu Agorā”, kas bija viena no nozīmīgākajām pasākuma daļām, prezentējot pēcdoktorantūras pētījuma galvenos rezultātus.

Pēc pasākuma Latvijas universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments sagatavoja ļoti profesionālu rakstu par šo uzstāšanos, kas ir pieejams LU mājas lapā https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/61749/ un Pedagoģijas zinātniskā institūta mājas lapā – https://www.pzi.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/61756/

Izdots Birmingemas universitātes maģistra darbs par Latvijas skolas vadītājiem un tikumisko audzināšanu

Augusta beigās tika iesniegts maģistra darbs “Pilotprogrammas novērtējums skolas vadītāju atbalstam rakstura izglītībai Latvijas skolās” (Assessment of a pilot programme for supporting principals’ leadership for character education in Latvian schools) ko pēcdoktorants ir izstrādājis maģistra studiju programmas “MA Character Education” Birmingemas universitātē.

Trīs gadu ilga maģistru programma tika veiksmīgi apgūta ar kvalifikāciju “Master of Arts (taught) Character education With Distinction”. Maģistra darbs ir brīvi pieejams šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52875 (angļu valodā).

Darbs sastāv no 60 lpp. plus pielikumiem. Maģistra darbā izklāstītā pētījuma jautājumi attiecās uz programmas piemērotību un iespējamību, kā arī uz to, kā dalībnieki uztvēra tās ietekmi uz zināšanu un līderības kompetenci attiecībā uz rakstura izglītību. Tajā piedalījās trīsdesmit pieci skolu vadītāji, un datu ieguvei tika izmantotas jauktas metodes (anketas pirms un pēc intervences, fokusa grupu diskusijas un reflektējošu žurnālu).

Turpinās platformas “Arete research” attīstīšana

Pēdējos mēnešos tika turpināta platformas “Arete research” (www.arete.lu.lv) pilnveides zinātniskā uzraudzība, papildinot platformas materiālus. Sakarā ar COVID sekām atcelto komandējumu finansējums tika virzīts uz jauno materiālu tulkošanu un noformēšanu: rakstura uz tikumiskā audzināšanas mācību programma pirmsskolām un 1.-9. klases skolēniem, un rokasgrāmata skolas vadībai par rakstura un tikumisko audzināšanu ieviešanu un izvērtēšanu skolās. Materiāli būs pieejami jau septembra beigās

Virtuālās uzstāšanās ar referātu divās konferencēs

Maija mēnesī pēcdoktorants virtuāli uzstājās ar referātu divās zinātniskajās konferencēs: “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership” Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Society, Integration, Education – SIE 2020”; un raksts “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” Jelgavas universitātes organizētajā starptautiski zinātniskajā konferencē “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020”. Šajā periodā tika arī turpināta projekta bloga (http://blogi.lu.lv/manuels/) uzturēšana.

Projektā top jaunas zinātniskās publikācijas

2020. gada maijā tika publicēts viens zinātniskais raksts un iesniegti publicēšanai vēl četri zinātniskie darbi. Publicētais raksts, kas tapa sadarbība ar LU PPMF pētniekiem un Spānijas un Igaunijas zinātniekiem, ir “Designing a teacher training programme for character education: an international partnership”, un ir pieejams šeit http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol5.5171 Divi raksti tika sagatavoti kopā ar LU PPMF pētniekiem: “Enhancing 10-15-years-old boys’ understanding of character growth during an international summer camp in Baltic Sea region: A feasibility study” iesniegts žurnālā Journal of Baltic Studies; un raksts “Piloting a Teachers’ Professional Competence Development Programme for Character Education in Latvia” žurnālā Center for Educational Policy Studies Journal , kas ir abi starptautiski recenzējamie žurnāli.

Sadarbībā ar Apvienotās Karalistes Reading universitātes un Meksikas Universidad Panamericana zinātniekiem tika arī sagatavots raksts “After MacIntyre: Towards a Personalist Virtue Ethics Approach to Business and Leadership”, kas tika iesniegts žurnālā Business Ethics: A European Review;un grāmatas nodaļa “Educating for interpersonal growth: towards a renewed ethical management education”, kas iesniegta publicēšanai grāmatā The Future of Management Education (Routledge).

Top trīs jaunas publikācijas par rakstura audzināšanu Latvijā

Aprīlī tika publicēts raksts “Understandings of Character and Virtue Education in Riga: Main Findings” Jelgavas universitātes rakstu krājumā “Proceedings of the 13th International Scientific Conference “Rural Environment. Education. Personality -REEP 2020”. Raksts tapa sadarbībā ar trim LU PPMF pētniekiem un ir pieejams šeit:https://doi.org/10.22616/REEP.2020.032.

Martā un aprīlī tapa raksts “Adaptation of a teacher training programme for character education to the Latvian context”, kas tika iesniegts publicēšanai LU 78. zinātniskās konferences sekcijas “Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte” rakstu krājumā.

Aprīlī tika arī sagatavots raksts Surikova, S., & Fernández González, M. J., & Pīgozne, T., “Piloting a Teachers’ Professional Competence Development Programme for Character Education in Latvia” iesniegšanai zniātniskajā žurnālā.

Īstenota “Arete leadership” tālākizglītības programma 35 skolas vadītājiem

Februārī un martā tika zinātniski uzraudzīta pēcdoktorantūras projekta sadaļas “Arete leadership” tālākizglītības programmas “Atbalsts skolas  vadībai skolēnu vērtību un tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā” izveide un īstenošana. Programmā piedalījās 35 skolas vadītāji sadarbībā ar Rīgas un Pierīgas izglītības pārvaldēm. Tajā tika aplūkotas tādas tēmas kā “Vērtību un tikumu valoda”, “Personīgās vērtības un skolas vērtības”, “Efektīvās rakstura audzināšanas 11 principi”, “Rakstura audzināšanas ietvars skolām”, “Rakstura audzināšana: No temperamenta līdz raksturam”, “Sadarbība ar ģimenēm”, “Skolas vides veidošanās” un “Rakstura audzināšanas plānošana un izvērtēšana”.

Pieejama platforma “Arete research”

Pēcdoktorantūras projekta platforma “Arete research” tapa pēcdoktoranta zinātniskās uzraudzības rezultātā. Tā tika veiksmīgi palaista marta mēnesī sadarbībā ar LU Komunikācijas un inovāciju departamentu un ir brīvi pieejama šeit: www.arete.lu.lv. Platforma satur aktuālo informāciju par rakstura un tikumisko audzināšanu Latvijā un pasaulē, kas organizēta 5 sadaļās: “Pētnieciskie projekti” (Latvijā un ārzemēs), “Zinātniskie materiāli” (literatūra un pētniecības rīki), “Tīklošana” (t.sk. biedrības un konferences), “Pārnese izglītībā” (ar noderīgiem materiāliem skolas vadībai, skolotājiem, ģimenēm u.c.) un vispārīgā informācija par projektu. Tā ir pieejama latviešu un angļu valodā.