Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Par projektu

PAR PROJEKTU ‘ARETE -SCHOOL’

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci (it īpaši Internet-based research, Big-data research, Design-based implementation research jomās), kā arī palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot profesionālās attīstības iespējas zinātniskajā institūcijā un sadarbībā ar sadarbības partneriem (zinātniskā institūcija un komersantu) un ārzemju zinātniskās institūcijas. Projekta rezultāti sekmēs jauniešu personisko izaugsmi un Latvijas ekonomisko uzplaukumu, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu. Projekts balstās pārliecībā, ka šos mērķus var sasniegt, veicot skolā kopīgu, pētniecībā balstītu izglītojošu darbu jauniešu transversālo kompetenču attīstībā un tikumiska rakstura audzināšanā (TC&CE), palīdzot viņiem kļūt par harmoniskām personām, zinošiem un atbildīgiem nākotnes ekonomikas dalībniekiem. Programmas zinātniskais mērķis ir nodrošināt zinātniskos pamatus programmas ARETE-school TC&CE attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, kā arī izmantot tiešsaistes izpētes metožu iespējas Pedagoģijas pētniecībā, izmantojot inovatīvo pētniecisko platformu ARETE-research.

Projekta rezultāti: 6 Zinātniskās publikācijas, 3 Pētījuma ziņojumi, 1 Jaunā tehnoloģija, un 1 Komersants, kas sadarbojas ar pētniecības institūcijām.

Projektā paredzētas šādas darbības: ARETE-research tiešsaistes platformas pētniecībā balstīto modelēšanu un tās pilotēšanas zinātnisko uzraudzību, nodrošinot tās inovatīvo raksturu pedagoģiskajai pētniecībai (WP1); rakstura audzināšanas teorijas un labākās prakses salīdzinošo novērtēšanu Latvijā un angļu, spāņu un franču valodā runājošās valstīs, kā arī ar rakstura audzināšanu saistītas izglītības trūkumu analīzi Latvijā, piesaistot plašu ekspertu tīklu (WP2); izpētīt programmas optimālo modeli Latvijas kontekstā, t.sk. noskaidrojot TC&CE veicinošā skolas klimata izveides un skolotāju un vecāku iesaistīšanas pedagoģiskos priekšnosacījumus (WP3); izpētīt piemērotākās pieejas ARETE-school programmas pilotēšanai Latvijas skolās un zinātniski izvērtēt pilotēšanas rezultātus (WP4); un izpētīt programmas ieviešanas un izplatīšanas pedagoģiskos nosacījumus Latvijas kontekstā un tās ieviešanas efektivitāti (WP5). Projekta pamatā ir konsekvents partneru tīkls, tostarp divi Latvijas IKT uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, starptautiski atzīts pētniecības centrs, trīs izglītībā iesaistītās Valsts institūcijas un sociālie partneri (ģimeņu asociācijas un NVO).

PAR PROJEKTU ‘E-TAP’

“Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)” (01.12.2020-31.12.2021)
Latvijas Zinātnes padomes projekts Nr. lzp-2020/2-0277
LU reģistrācijas Nr: LZP2020/95

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs).

Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, īstenotāji – pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji – tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē.

Balstoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, kas tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, digitālās mācību programmas saturs un pasniegšanas metodes tiks pilnveidotas, lai uzlabotu programmas īstenošanas kvalitāti. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs digitālajā vidē, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.