Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Publicēts pētījuma populārzinātniskais ziņojums

2022. gada novembrī tika izdots M. Fernandeza un S. Surikovas sagatavots pētījuma populārzinātniskais ziņojums “Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti” (Developing the Latvian pupils’ moral character: The results of the 1st measurement). Ziņojums pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Projekta komanda turpina rūpīgi strādā pie vidusskolas programmas izveides, fokusējot katras nodarbības saturu ap galveno ziņu, kuru plānots nodot skolēniem. Tiek veidota nodarbību plānu struktūra un secīgi sakārtoti līdz šim apkopotie materiāli.

M. Fernandezs tika uzaicināts kā viens no četriem īpašajiem viesiem Latvijas starptautiskajā vadītāju konferencē “GLS Latvija“, kurā uzstājās sakarā ar projekta gaitā veikto pētījumu un dalījās zināšanās par cieņpilnu attiecību veidošanu, personīgu izaugsmi un uz morālām vērtībām un tikumiem balstītu līderības stilu. Konference norisinājās 25.,26. novembrī Rīgā. Sīkāka informācija par “GLS Latvija” norisi pieejama šeit.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>