Kāpēc ARETE?

Arete (Greek: ἀρετή) means “excellence of any kind”. May also mean “moral virtue”. For greeks it was bound up with «fulfilment of purpose»: living up to one’s full potential.

This project aims to promoting pupil’s flourishing at school from a virtue ethics perspective.

FUNDING

“Effectiveness research of an online curriculum for virtue education in Latvian educational institutions (from grades 1 to 12)”

Funding institution: Latvian Council of Science; Funding number: lzp-2021/1-0385

Publicēts pētījuma populārzinātniskais ziņojums

2022. gada novembrī tika izdots M. Fernandeza un S. Surikovas sagatavots pētījuma populārzinātniskais ziņojums “Latvijas skolēnu morālā rakstura attīstīšana: 1. mērījuma rezultāti” (Developing the Latvian pupils’ moral character: The results of the 1st measurement). Ziņojums pieejams Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Projekta komanda turpina rūpīgi strādā pie vidusskolas programmas izveides, fokusējot katras nodarbības saturu ap […]