Category Archives: Fizikas izglītība

Autorkurss VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (anno 1997)

Studiju kursa VISPĀRĪGĀ FIZIKA skolotājiem (VFS)  īstenošanas pirmsākumi aizsauc mūs 1997/98. studiju gadā, kad bloga autors  sāka veidot savu vispārīgās fizikas autorkursu topošajiem matemātikas skolotājiem. Jau tad uzkrātā pieredze rosināja visai būtiski inovēt tradicionālo vispārīgās fizikas kursu, īpaši akcentējot kursa sūtību vispārizglītojošo skolu skolotājiem. Laika gaitā šī kursa specifika attīstījās un kurss tika iekļauts arī fizikas skolotāju profesionālajā studiju programmā.

Īss mūsdienu ieskats piedāvātā kursa konceptuālajos pamatos rodams LU Fizikas nodaļas 2012.gada 16.janvāra  semināra vizuālajā  materiālā   AB_VF konc.pamati 16.01.12    un  kursa autora pārskata  ziņojuma audio ierakstā (30 min.)  VF KONC.PAMATI-6.01.12

Plašāks un detalizētāks ieskats kursa saturā un metodikā pašlaik rodams šajā blogā pieejamā autorkursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiālos, kā arī bloga sadaļā MANA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA (pamatā raksti žurnālā “Skolotājs” un atbilstošo konferencu rakstu krājumos). Atbilstošie materiāli krievu un angļu valodā pieejami bloga sadaļās “Мои материапы на русском языке”  un “My materials in English”. Laikposmā no 2010 – 2013. gadam bloga autors aktīvi strādāja vairākos skolotāju izglītības attīstības projektos un viss līdz šim vispārizglītojošās fizikas jomā paveiktais un turpmākās inovatīvās darbības ieceres ir apvienojamas vispārīgā tēmā FIZIKAS ONTODIDAKTIKA.

Kursa VFS īstenojums trīs daļās (sākotnējie LUIS kodi Fizi3002, Fizi3003, Fizi4004, šobrīd FiziP00x, FiziP00x, FiziP00x) līdz šim pamatā bija pieejams tikai LU studentiem, kuri reģistrēti šo kursu studijām. Lai ievērojami paplašinātu visu interesentu piekļuvi sudiju kursa materiāliem, šie materiāli tagad tiks ievietori arī šajā blogā. Studējiet tos, vērtējiet un lūdzu sniedzat savas atsauksmes,sūtut tās uz e-pasta adresi andris.broks@lu.lv .

Turpinājumā Jums šeit ir pieejami dotā studiju kursa 2012-2013. skolas gada klātienes nodarbību materiāli: lekciju shematiskie konspekti PDF formātā (pagaidām vēl sagatavošanā), lekciju  audio ieraksti MP3 formātā (arī pagaidām vēl sagatavošanā) un saites uz lejupielādei sagatavotajiem lekciju video ierakstiem MP4 formātā (kursa sadaļai MEHĀNIKA, sadaļu ELEKTRĪBA un STAROJUMI video ieraksti vēl atrodas sagatavošanā).

VFS – 2012/2013. skolas gads

Materiālu kopums vēl atrodas noformēšanas stadijā, taču atsevišķi materiāli jau ir šeit pieejami.

PRIEKŠVĀRDS :  studiju kursa programma, prasības vērtējuma ieguvei    VF kursa.progr.8.09.11

I E V A D S

Izvēlēti studiju kursa materiāli:

U.Grīnlelds, T.Romanovskis, E.Šilters. MODEĻI MATEMĀTIKAS UN FIZIKAS MĀCĪŠANĀ. Rīga, “Zvaigzne”,1983 (106 lpp.)  Grīnfelds u.c.- MMFM,1983

A. Broks, L. Jonāne, I. Vilks, A. Salītis, A. Krons, P. Paulins, J. Harja, A. Voitkāns  – VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSKOLĀS. Rīga, Latvijas Universitāte,2013 (237 lpp.)                            Broks u.c.-VFPV,2013

A.Broks – IZGLĪTĪOBAS SISTEMOLOĢIJA. Rīga, IU “Raka”,2000 (175 lpp.)                      A.Broks_IZGL.STML. 2000 (manuskr.) PDF

A.Broks – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga,”Zinātne”,1988 (96 lpp.)                       A.Broks.SMMS-1988 fotokopija

 

M E H Ā N I K A

VIDEO : saites uz lejupielādei pieejamajiem lekciju video ierakstiem

1. – 5.lekcija     VFS_2012-13_1.mape

6.-12.lekcija     VFS_2012-13   2.mape

13.- 17.lekcija  VFS_2012-13    3.mape

ELEKTRĪBA

STAROJUMI

NOSLĒGUMS

PĒCVĀRDS

 

Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA 2012-2013

Ilggadīgi strādājot fizikas skolotāju sākotnējās un tālākizglītības jomā, viens no maniem studiju kursiem ir veltīts fizikas izglītības sistēmiskās organizācijas un īstenošanas apzināšanai. Dotais kurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (Fizi4023) šodien faktiski ir manu kursu  “Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034) un “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) atbilstoša  konkretizācija fizikas izglītības jomā.  Visus šos kursus vieno to autora konsekventi  īstenotā filozofiski pshiholoģiskā metodoloģija, īpaši akcentējot domāšanas sistēmiskuma studijas. Proti,  sistēmu teorijas kā domāšanas sistēmiskuma  teorijas  izzināšanu un   izmantošanu mūsu dzīves praksē.

Esiet sveicināti, cien. bloga apmeklētāji jauno 2012/2013. skolas gadu uzsākot! Sākas arī studiju kursa FIO īstenošana un šeit pieejamo materiālu izmantošana studentu patstāvīgajā darbā. Attiecīgie materiāli tiek atbilstoši pilnveidoti, taču pamatā tie ir jau aizvadītajos gados sekmīgi izmantotie materiāli. Jauni materiāli tiek pievienoti tikai tad, ja līdzšinējos materiālos tiek izdarītas būtiskas izmaiņas. Veiksmīgu visiem interesentiem jauno studiju gadu!

Turpinājumā Jums ir pieejami  2011-2012. studiju gada rudens semestrī īstenotā kursa FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA materiāli. Kā parasti, izvēlēti ieteicamie citu autoru materiāli ir raksturoti bloga atbilstošajās  lapās (pages).

PRIEKŠVĀRDS  (kursa un studiju procesa vispārīgs raksturojums)          Lekcijas vizuālais materiāls  FIO-priekšvārds 11-12   ,     lekcijas audio ieraksts    1_FIO_10.09.11

IEVADS (pamatjēdzienu “fizika”, “izglītība”, fizikas izglītība” skaidrojums)                          Vizuālie materiāli                                                       FIO-ievads I_17.09.11FIO-ievads II_17.09.11,    FIO_ievads III_24.09.11,         Audio ieraksti    2_FIO_17.09.03     3_FIO_24.09.11               Video ieraksts:  Kas tā tāda fizika?                Video ieraksts: Kas tā tāda izglītība?

1.DAĻA   Pasaule – Cilvēks  – Fizika  ( fizikas filozofiskie un psiholoģiskie pamati)      Vizuālais materiāls  DS_PCSD 11-12                                  Audio ieraksti     4_FIO_8.10.11      5_FIO_8.10.11      6_FIO_15.10.11       7_FIO_15.11.11       8_FIO_15.11.11                                          Video ieraksts   Fizika un sabiedrība 

2. DAĻA  Sistēmu teorija   ( domāšanas sistēmiskuma vispārīgs raksturojums)    Vizuālais materiāls  DS_2.daļa_ST 11-12                       Audio ieraksts    9_FIO_5.11.11

3. DAĻA  Fizikas izglītības mūsdienu inovācijas ( problēmas, to risinājumi)           Vizuālais materiāls   DS_PĒTNIECĪBA 7.11.11              A.Broks_Raksts SK_Nr.2_80_2010             VFPI-VeF_PRIEKŠVĀRDS 2011               Projekta VFPI-VeF materiāli           D.Namsone_DZskolā atb.laikam_2010                       Audio ieraksti      10_FIO_12.11.11                  11_FIO_26.11.11

NOBEIGUMS         Vizuālais materiāls   A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11                                              Audio ieraksts       A.Broks_IOSTE symp.report_2.12.11

PĒCVĀRDS            OECD pētījums 6.12.10

Kursa lekciju nodarbību audio ierakstu satura rādītājs:             FIO_nod.satura rādītājs_11-12

****************************************************************************************************************

2010/2011.studiju gada pavasara semestrī LU Fizikas un matemātikas fakultātē tika īstenots  neformāls studiju kurss  “FIZIKAS  IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA (FIS)”.  Šis studiju kurss atbilstoši konkretizē vispārīgās atziņas, kas tiek studētas LU studiju kursos “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA (DS)”  [SDSK1034] un “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA (IS)” [Peda6091), saistot tās ar fizikas izglītību.

Šajā bloga sadaļā piedāvātā  materiālu kopa”Fizikas izglītības sistemoloģija (FIS)”  atrodas ciešā saistībā ar LU studiju kursu “FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA (FIO)”  [Fizi4023], kurā faktiski tiek studēta fizikas izglītības sistēmiskā organizācija. Proti, abus radniecīgos studiju kursus FIS un FIO vieno  sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas lietojums fizikas izglītības organizācijā un īstenošanā.  Bloga daļas (category) FIZIKAS IZGLĪTĪBA sadaļā “Fizikas izglītības sistemoloģija – FIS” (post) pašlaik ievietoti 2011.gada pavasara semestrī  īstenotā FIS kursa izvēlēti materiāli.  2011/2012. gada rudens semestrī īstenotajam FIO kursam veltītie materiāli pieejami šīs pašas daļas sadaļā  “Autorkurss FIZIKAS IZGLĪTĪBAS ORGANIZĀCIJA – FIO”.

PRIEKŠVĀRDS    FIS_Priekšvārds 8.02.11

********************************************************************************************************************

SEMINĀRI par fizikas izglītību LU FMF studentiem

Nu jau daudzus gadus LU Fizikas un matemātikas fakultātē  studiju 1.semestrī  tiek organizēti semināri fizikas bakalaura studiju programmas studentiem, kuros viņus iepazīstina ar dažādiem aktuālām fizikas problēmām. Viena no tradicionālajām semināru tēmām ir saistīta ar fizikas izglītības attīstību, akcentējot augstvērtīgu  fizikas skolotāju sagatavošanas aktuālās problēmas un  iespējas fizikas skolotāja kvalifikācijas ieguvei pēc fizikas bakalaura vai maģistra  akadēmiskā grāda iegūšanas.   Šeit Jums ir pieejami bloga autora materiāli šīs tēmas apspriešanai.

2013/2014. studiju gada seminārs 25.11.13 : viz.mat. Fiz.bak.sem.25.11.13 (10 lpp.) un audio ieraksts

2012/2013. studiju gada seminārs 2012.gada 26.novembrī:   viz.materiāls    Fiz.bak.sem.26.11.12      audio ieraksts   Fiz.bak.sem.26.11.12

Mani RAKSTI par vispārizglītojošo fiziku skolās

Noslēdzas 21.gadsimta pirmais gadu desmits – visapkārt rit dzīve tās nemitīgajā mainībā, kas savukārt likumsakarīgi atbalsojas arī mūsu izglītības  attīstībā.

Nu jau aprit 20 gadi, kopš šī bloga autors  pēc sākotnējās zinātniskās darbības cietvielu fizikā  ir nopietni pievērsies fizikas izglītībai. Neskaitot jau kopš 1967.gada īstenojošos līdzdalību LU studiju procesā, laikposmā no 1990. līdz- 1996. gadam tika iegūta pieredze arī fizikas pasniegšanā Rīgas 3.vidusskolā, līdztekus īpaši iedziļinoties izglītības filozofijas un psiholoģijas, kā arī izglītības sistēmas vispārējās organizācijas jautājumos. Tika strādāts pie jaunā Latvijas Izglītības likuma  izveides (1993-1998) un no 1997.gada uzsākta pedagoģiskā darbība arī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.  Laikposmā no 2001. līdz 2009. gadam līdztekus pamatdarbam LU atkal darbs skolā, izveidojot un praktiski īstenojot izvēles priekšmetu SISTĒMIKA Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem.  Taču jau no 1993.gada, uzsākot pildīt LU Vispārīgās fizikas katedras vadītāja pienākumus, ir nemitīgi  strādāts tieši vispārizglītojošās fizikas satura un metodikas problēmu risināšanā, praksē kopš 1997. gada līdz šim brīdim  atbilstoši veidojot un nemitīgi pilnveidojot savu studiju kursu  VISPĀRĪGĀ FIZIKA topošajiem matemātikas skolotājiem, kā arī pildot LU Vidusskolas fizikas skolotāju profesionāļas studiju programmas direktora un docētāja darba pienākumus.

Gadu gaitā ir uzkrājusies zināma pieredze, dažādi studiju un citi darba materiāli, kurus tad ievietoju šī bloga tematiskajā  kopā (Categories) “Fizikas izglītība”.  Tieši vispārizglītojošās fizikas tematikai veltīta šī Jūsu uzmanībai piedāvātā bloga sadaļa (Post) “Mana vispārizglītojošā fizika”.

Izvēlētie materiāli sakārtoti apgrieztā hronoloģiskā secībā, senākajam materiālam – rakstam LR IZM IAI Fizikas izglītības centra izdevumā “Kvarks” (22.04.1993) novietojoties šīs sadaļas materiālu kopas pašā dziļumā. Šeit izvietoti tikai materiāli latviešu valodā. Materiāli krievu un angļu valodā izvietoti atbilstošajās sadaļās “Mani materiāli krievu valodā” un “Mani materiāli angļu valodā”.

*******************************************************************************************************

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 2001-2010:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS VFprof.vsk – Sk_Nr.2(80),10

NEPIECIEŠAMA MŪSDIENĪGA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA  Nepiec.VF_Sk Nr.5(71),08

FIZIKAS SKOLOTĀJI ŠODIEN, RĪT – KVANTITĀTE UN KVALITĀTE    Fiz.skolot.Sk, Nr.3(63),07

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      Ontodidaktika.Sk,Nr.58,06

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA VIDUSSKOLĀ   VFvidussk.Sk ,Nr.2,01 ;

***********

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 1997-1998 :

FIZIKA UN NE TIKAI       Fizika un ne tikai_Sk,Nr.3,97 ;

PARĀDĪBU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA   Parad.zin.izz.Sk,Nr.2,98 ;

VIDES, TELPA, LAIKS    Vides,telpa,laiks_Sk,Nr.5,98

Raksts DAŽAS ATZIŅAS PAR FIZIKAS IZGLĪTĪBU GADSIMTU MIJĀ PASAULĒ UN LATVIJĀ  22.04.1993 Kvarks_22.04.93

Fizikas bakalaurantūras semināri “Izglītojošā fizika – fizikas izglītība”

LU fizikas bakalaura studiju programmas pirmā studiju gada studentiem  rudens semestrī regulāri notiek semināri, kuros viņi tiek iepazīstināti  ar iespējam izvēlēties savu kā profesionāla fiziķa turpmākās izaugsmes ceļu.  Līdztekus darba iespējām  fundamentālās un/vai lietišķās fizikas jomā ikviens fizikas bakalaurs  var turpināt studijas, lai kļūtu par profesionālu fizikas skolotāju .

Turpinājumā ir pieejami izvēlēti mani stāstījuma audio ieraksti un atbilstošie vizuālie materiāli.

Seminārs 2012.gada 26.novembrī: audio ieraksts    Fiz.bak.sem.audio_ 26.11.12   (68 minūtes)                                                                                                                                                                                                vizuālais materiāls     Fiz.bak.sem.26.11.12

Seminārs 2009.gada 9.novembrī:  audio ieraksts  Fiz.bak.sem._audio 9.11.09  (87 minūtes)                                                                                                                                                                      stāstījumu papildinošais vizuālais materiāls    Fiz.bak.seminārs 9.11.09

Referāti par fizikas didaktiku LU zinātniskajās konferencēs (2009 – 2012)

2012. gada 1.februāris – LU 70.zinātniskās konferences dabaszinātņu didaktikas sekcija. Šeit pieejams mana referāta  VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS PRIEKŠMETA ĪSĀS PROGRAMMAS PAMATSTRUKTŪRA vizuālie materiāli (  7 lpp.,  3 lpp.) un audio ieraksts (17 min)   A.Broks_Referāts 1.02.12        AB-ref.fotorep.1.02.12        AB-referāts 1.02.12 AUDIO

2011. gada 4.februāris – LU 69.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS ĪSAIS KURSS MŪSDIENU PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS  vizuālais materiāls ( 8 lpp.)               A.Broks-Referāts _4.02.11     un audio ieraksts  A.Broks_referāts_4.02.11 AUDIO  ( 45 min.).   Otrs audio ieraksts ir šis pats referāts, kas tika īstenots dienu iepriekš Dabaszinātņu didaktikas sekcijā  A.Broks_referāts_3.02.11 AUDIO   (22 min.).

2010. gada 5.februāris –  LU 68.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  vizuālais materiāls A.Broks_REFERATS_5.02.10  (6 lpp.) un audio ieraksts (49 min.) . A.Broks_ref-audio_5.02.10

2009.gada 26.marts – LU 67.zinātniskā konference.  Pirmo reiz 21.gadsimtā notika fizikas didaktikas jautājumu apspriešana LU zinātnisko konferenču fizikas sekcijā.  Jūsu uzmanībai piedāvāju sava pārskata referāta  vizuālo materiālu  A.Broks. Referāta vizuālais materiāls un audio ierakstu  A.Broks.  Referāta audio ieraksts