Category Archives: Izglītības sistemoloģija

Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2018-2019_anno_2002

Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šī kursa īstenošana atsākta  no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    1.semestris

Kursa noslēgums – pētījuma pārskata ziņojumu grafiks laikā no 2019.gada 22. līdz 25. janvārim. Šeit redzams uz doto brīdi pieteikto ziņojumu grafiks. Lūdzu sūtīt pieteikumus savlaicīgi, izvēloties sev piemērotāko  ziņojuma sniegšanas (eksāmena kārtošanas) laiku!

DS(1) 18-19 ziņojumu grafiks 8.01.19 00-00

***************************************************

Sākuma tikšanās – kursa IEVADS  4. un 11.09.2018 LU Datorikas fak.                                                   Raiņa b. 19 12.aud.  (334.telpa) plkst. 16:30 – 18:00

I E V A D S

Pirmās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem” uzskates materiāli un audio ieraksts ( 85 minūtes)

01_DS(1)_IEVADS_4.09.18

Kā studijām ieteicamie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija)
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam atbilstoši ir arī citu autoru sagatavotie informācijas avoti, galvenie no kuriem minēti   pirmās tikšanas uzskates materiāla noslēgumā.

Otrās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa satura un tā īstenošanas sistēmisko organizāciju” uzskates materiāls. Audio ieraksts netika veikts – var klausīties aizvadītā 2017/2018. studiju gada atbilstošos audio un skatīties arī atbilstošo lekciju video ierakstus.

02_DS(1) IEVADS 11.09.18

1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Trešā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (1)”- uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Domas, domāšana – būtība un sūtība”:     03_DS(1)_1.daļa STabc(I) 18.09.18 

Ceturtā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (2)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmas, sistēmu teorija, sistemoloģija – būtība un sūtība”. 04_DS(1) STabc (II) 25.09.18

Piektā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (3)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmu struktūru sakārtotības hierarhija”. 05_DS(1) STabc (III) 2.10.18

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

Sestā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls seminārnodarbībai bez audio ieraksta  par tēmu “PASAULE kā sistēma”.     06_DS(1) PCDS – PASAULE 9.10.18

Septītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”. 07_DS(1) PCDS – CILVĒKS 16.10.18

Astotā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “DZĪVE kā sistēma”.    08_DS(1) PCDS DZĪVE 23.10.18

Devītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”.  09_DS(1) PCDS SABIEDRĪBA 30.10.18        09_DS(1) 30.10.18 (20.6MB-90min).mp3

Desmitā studiju darba nedēļa – materiāli kursa 1.daļas noslēguma semināram 6.11.2018                          10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 29.10.18
10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 31.10.18

un seminār audio ieraksts:    10_DS(1) Seminārs 6.11.18 (14.7MB-65 min).mp3

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

6.11.2018 pēc semināra notikušās pārskata lekcijas – kursa 2.daļas shematiskais konspekts un lekcijas “Sistēmu teorija” audio ieraksts :   10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) -ST 6.11.18                                         10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) 6.11.18 (5.22MB-23 min).mp3

 

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas pirmās daļas audio ieraksts  par tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” :    11_DS(1) VALSTS 13.11.18 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”     12_DS(1) IZGLĪTĪBA 20.11.18

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PĒTNIECĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”    13_DS(1) 18-19 PĒTNIECĪBA 27.11.18

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA”       14_DS(1) PĒTNIECĪBA 4.12.18

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “MAINĪBAS SISTEMOLOĢIJA”   15_DS(1) MAINĪBA 11.12.18

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa  – kursa nobeiguma uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  “NOBEIGUMS – kursa klātienes nodarbību satura pārskats”  16_DS(1) NOBEIGUMS 18.12.18

2018-2019. studiju gada 1.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 20.janvārim iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jaukus Ziemas svētkus un lustīgu Jaunā gada sagaidīšanu!

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    2.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(2) 17-18 eks.grafiks 24.05.18 18-00

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:                     DS(2) 17-18 Kalend.nod.plāns

Ieskatu  vēl nenotikušo nodarbību materiālos var gūt  no šeit pat zemāk pieejamajiem aizvadītā 2017/18. skolas gada 1.semestra studiju materiāliem.

Ieskatu kursa bijušo studentu izteiktajās atziņās var gūt šajā materiālā:                                                Studentu atziņas un mani komentāri 19.03.18

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts: 1_DS(2) IEVADS (I) 17-18 6.02.18

1.lekcijas audio ieraksts:   1_DS(2) IEVADS (I) 6.02.18 (19.4MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts: 2_DS(2) IEVADS (II) 13.02.18

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) IEVADS (II)13.02.18 (19.4MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei Tehniska negadījuma dēļ ir pieejama tikai 2.lekcijas pirmā trešdaļas video. Lūdzu izmantot audioierakstu. https://failiem.lv/u/asdftm6a

  1. 1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

3.lekcijas shematiskais konspekts: 3_DS(2) 17-18 ST abc (I) 20.02.18

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(3) STabc (I) 20.02.18 (19.6MB).mp3

3.lekc. nobeigumā audio pielikums: Vai dators domā?   3_DS(2) STabc 20.02.18 pielikums (4.42MB).mp3

3.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18 (19.4MB).mp3

4.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

5.lekcijas shematiskais konspekts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18 (19.9MB).mp3

5.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

6.lekcijas shematiskais konspekts: 6_DS(2) PCDS(PC-I) 13.03.18

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS (PC-I) 13.03.18 (20.2MB).mp3

6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

7.lekcijas shematiskais konspekts: 7_DS(2)_PCDS (PC-II) 20.03.18

7.lekcijas audio ieraksts:  7_DS(2) PCDS (PC-II) 20.03.18.mp3

7.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

8.lekcijas shematiskais konspekts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18 (98 min-22.3MB).mp3

8.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

9.lekcijas shematiskais konspekts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18

9.lekcijas audio ieraksts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18 (98 min-22.5MB).mp3

9.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

10. nodarbība   SEMINĀRS – izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” gaitas apspriešana

2.DAĻA   “SISTĒMU TEORIJA”

11.lekcijas shematiskais konspekts : 11_DS(2) ST 24.04.18

11.lekcijas audio ieraksts:  11_DS(2) ST 24.04.18 (18.4MB – 81 min).mp3

11..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

3.DAĻA “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

12.lekcijas shematiskais konspekts :  12_DS(2) VALSTS stml. 8.05.18

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(2) VALSTS 8.05.18 (83 min -18.9MB).mp3

12..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBAS stml. 15.05.18

13.lekcijas audio ieraksts: 13_DS(2) IZGL.stml. 15.05.18 (88 min- 20.0MB).mp3

13..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

14.lekcijas shematiskais konspekts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18

14.lekcijas audio ieraksts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18 (21.4MB- 94 min).mp3

14..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

NOBEIGUMS

15.lekcijas shematiskais konspekts: 15_DS(2) NOBEIGUMS 29.05.18

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS)2) 29.05.18 (19.4MB-85 min).mp3

15..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

 

**************************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    1.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:  DS(1) 17-18 Kalend.plāns

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(1) 17-18 eks.grafiks 25.12.17 00-00

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts:    1_DS(1) IEVADS (I) 17-18 5.09.17

1.lekcijas audio ieraksts: DS(1) 5.09.17 (18.8MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts:    2_DS(1) Ievads (II) 17-18 12.09.17

2.lekcijas audio ieraksts:   2_DS(1) 12.09.17 (15.8 MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

  1. D A Ļ A  “Sistēmu teorijas pamati, domājot Lielās Domas”

3.lekcijas shematiskais konspekts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17 ( 21.2 MB).mp3

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 26.09.17    

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(1) ST abc (II) 26.09.17 20.2 MB).mp3

3.un 4.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

5.lekcijas “Pasaule” shematiskais konspekts: 5_DS(1) 17-18 PCDS (I) 3.10.17

5.lekcijas audio ieraksts:

6.lekcijas “CILVĒKS” shematiskais konspekts: 6_DS(1)_PCDS (II) 10.10.17

6.lekcijas audio ieraksts:  6_DS(1) PCDS (2) 10.10.17 (20.5MB).mp3

5. un 6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

7.lekcijas “DZĪVE” shematiskais konspekts: 7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17

7.lekcijas audio ieraksts:   7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17 (21.1MB).mp3

7. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

8.lekcijas “SABIEDRĪBA” shematiskais konspekts: 8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17

8.lekcijas audio ieraksts:  8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17 (21,3MB) .mp3

8. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

9.nodarbība – SEMINĀRS 31.11.2017 “Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata ievada apspriešana”

10.lekcijas “SISTĒMU TEORIJA” shematiskais konspekts: 10_DS(1) 17-18 ST 7.11.17 (ainava)

10.lekcijas audio ieraksts:    10_DS(1) ST 7.11.17 (20.5MB).mp3

10. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

11.lekcijas “VALSTS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 11_DS(1) 17-18 VALSTS 14.11.17

11.lekcijas audio ieraksts:    11_DS(1) Valsts stml.14.11.17 (20.6MB).mp3

11. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

12.lekcijas “SAZIŅAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 12_DS(1) 17-18 SAZIŅA 21.11.17

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(1) Saziņas stml 21.11.17 (20.6MB).mp3

12. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

13.lekcijas “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts:  13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBA 28.11.17

13.lekcijas audio ieraksts:   13_DS(1) IZGLĪTĪBAS stml.28.11.17 (17.7MB).mp3

13. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

14.lekcijas “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 14_DS(1) PĒTNIECĪBA 5.12.17

14.lekcijas audio ieraksts:  14_DS(1) PĒTNIECĪBAS stml. 5.12.17 19.3MB).mp3

14. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

15.lekcijas “PERSONĪBAS  sistemoloģija” shematiskais konspekts:  15_DS(1) PERSONIBA12.12.17

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS(1) PERSONĪBAS stml. 12.12.17 (21.4MB).mp3

15. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

N O B E I G U M S

16.lekcijas “Nobeigums” shematiskais konspekts:  16_DS() NOBEIGUMS 19.12.17

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(1) NOBEIGUMS 19.1217(212.6MB).mp3

16. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

Autorkurss IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016_anno 1997

 Esiet sveicināti studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA 2015-2016 studenti un interesenti!

Šis kurss radās, noslēdzoties 1998.gadā pieņemtā un pašlaik spēkā esošā Latvijas Izglītības likuma izstrādei. Kursa autors aktīvi piedalījās šī likuma veidošanā, galveno uzmanību veltot Latvijas izglītības sistēmas pamatstruktūras izstrādei un tās iestrādei likumā, līdztekus veicot arī virknes izglītojošo darbību raksturojošo pamatjēdzienu precizēšanu un skaidrošanu.  Šis bija konsekvents sistēmu teorijas  lietojums valsts izglītības sistēmas strukturēšanā, lai pēc tam sekojošā sistēmas praktiskā attīstība būtu mūsdienīga, ilgspējīga un efektīva.

Tieši šim praktiskajam Latvijas izglītības sistēmas tālākattīstības nodrošinājumam,  to atbilstoši detalizējot un pilnveidojot,  1997./1998. studiju gadā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē tika uzsākta kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA īstenošana.  Studiju kurss ir veltīt sistēmiskai izglītības nozares jautājumu skaidrošanai, kas lieti noder ne tikai atbilstošo studiju programmu studentiem, bet arī visiem citiem, kas interesējas par mūsdienu izglītības sistēmas organizācijas un attīstības jautājumiem. Tie ir īpaši ieteicami, izstrādājot attiecīgo studiju bakalaura,  maģistra un promocijas darbus, kā arī strādājot visdažādākajās Latvijas izglītības sistēmas iestādēs, īstenojot gan izglītojošās darbības vadības funkcijas, gan veicot atbilstošo pedagoģisko darbību.

Blogā ir pieejami gan tieši šī kursa studijām sagatavotie materiāli, gan autora publicētie raksti atbilsošajos rakstu krājumos un žurnālos, gan arī referāti atbilstošajās konferencēs.  Visi šie materiāli ir latviešu valodā, bet tēmai atbilstošie materiāli angļu un krievu valodā ir rodami šī bloga kategorijās “My materials in English” un “Мои материалы на русском языке”. Izņemot monogāfijas “Izglītības sistemoloģija” manuskriptu un rakstus žurnālā “Skolotājs”, pārējiem materiāli ir sakārtoti to izveides hronoloģijai apgrieztā secībā, tādēļ senākie materiāli ir rodami sadaļu dziļumā.

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2015 -2016. studiju gads

Rudens sveiciens 2015

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā – Klātienes nodarbību plāns, info avoti internetā, studiju procesa raksturojums:  00_Ziņa IS 7.09.15                                               Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2015-2016. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 7.09.15    un   2.lekcija 14.09.15

Lekciju shematiskais konspekts: 1,2_IS_PRIEKŠVĀRDS 15-16

Pirmās lekcijas audio ieraksts – 1_IS 7.09.15 (16.0MB – 70 minūtes).mp3

Otrās lekcijas audio ieraksts – 2_IS 14.09.15 (17.3MB – 76 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

I E V A D S : 3.lekcija 21.09.15  un  4.lekcija 28.09.15

Lekciju shematiskais konspekts:   3,4-IS_IEVADS 15-16

Trešās lekcijas audio ieraksts – 3_IS 21.09.15 (16.1MB – 70 minūtes).mp3

Ceturtās lekcijas audio ieraksts – 4_IS 28.09.15 (18.1MB – 79 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

                  1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)                                      6.10.15,  13.10.15,   20.10.15,  27.10.15

Lekciju shematiskais konspekts: 5,6,7,8-IS_STV-PCDS 15-16

Piektās lekcijas audio ieraksts – 5_IS 5.10.15 (12.8MB – 56 minūtes).mp3

Sestās lekcijas audio ieraksts – 6_IS 12.10.15 (19.6MB – 86 minūtes).mp3

Septītās lekcijas audio ieraksts – 7_IS 19.10.15 (18.3MB – 58 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 5.,6,,7.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bluignj

Astotās lekcijas audio ieraksts – 8_IS 26.10.15 (9.26MB – 40 minūtes).mp3

AUDIO un VIDEOsaite uz 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

Zelta rudens 2015 sveic studentus novembra mēnesi uzsākot – IS_ZIŅA semināram 2.11.15 Zelta rudens 02

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    2.11.15  (studentu ziņojumi par paveikto) – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit pieejami bijušo studentu rakstiski formulēto atziņu fragmenti:  9_DS,IS_Bijušo stud.atziņas 15.10.15

2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     9.11.15

Lekcijas shematiskais konspekts:  10_IS-STV_(2.daļa-ST) 15-16

Desmitās lekcijas  10_IS 9.11.15  (SISTĒMU TEORIJA (9.36MB – 41 minūte).mp3) audio ieraksts

AUDIO un VIDEOsaite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē  (STP)

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV VALSTS 16.11.15

11.lekcijas audio ieraksts – 11_IS 16.11.15 VALSTS (13.3MB, 58 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 11.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

12.lekcijas shematiskais konspekts:  12_IS-STV VADĪBA 30.11.15

12.lekcijas audio ieraksts – 12_IS 30.11.15 VADĪBA (15.3MB – 67 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

13.lekcijas shematiskais konspekts:  13_IS_IZGLĪTĪBA_7.12.15

13.lekcijas audio ieraksts – 13_IS 7.12.15 IZGLĪTĪBA (16.4MB – 72 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 13.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

14.lekcijas shematiskais konspekts:  14_IS-STV PĒTNIECĪBA 7.12.15

14.lekcijas audio ieraksts – 14_IS 7.12.15 PĒTNIECĪBA (12.3MB – 54 min)

AUDIO un VIDEOsaite uz 14.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/4pj77tff

15.lekcijas shematiskais konspekts:    15_I5-STV_PERSONIBA 14.12.15

15.lekcijas audio ieraksts – 15_IS 14.12.15 PERSONĪBA (9.23MB – 41 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS 21.12.15 

16.lekcijas audio ieraksts – 16_IS 21.12.15 NOBEIGUMS (6.08MB – 22 min)

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc.audio un video ierakstu, arī filmas “Konfūcijs”  lejupielādi materiālu krātuves 3.mapē  https://failiem.lv/u/plexjlm

####################################################################                                                                                                                                                     Iepriekšējā 2014/2015. studiju gada klātienes nodarbību materiāli

IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA    2014-2015. studiju gads


AB_DS 2014-15

Vispirms aktuāla informācija par kursa studiju organizāciju un norisi šajā studiju gadā

Klātienes nodarbību kalendārais plāns:  IS 2014-15 Nod.plāns                                                          Lekciju shematisko konspektu kopa : IS 2014-15 Sh.konsp                                                                Info par klātienes nodarbību materiālu pieejamību internetā:  IS 14-15 info par stud.mat. 17.12.14

Turpinājumā Jums  šeit ir pieejami Jaunā 2014-2015. skolas gada klātienes nodarbību shematiskie konspekti un lekciju audio ieraksti, kā arī dotas saites uz portālā Failiem.lv lejupielādei pieejamajiem lekciju materiāliem (shematiskie konspekti PDF formātā, audio un video ieraksti (atbilstoši MP3 un MP4 formātos).

P R I E K Š V Ā R D S :  1.lekcija 3.09.14    un   2.lekcija 10.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:  IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

Pirmās lekcijas audio ieraksts –

Otrās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEOsaite uz 1. un 2.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

I E V A D S : 3.lekcija 17.09.14  un  4.lekcija 24.09.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS_IEVADS 14-15

Trešās lekcijas audio ieraksts –

Ceturtās lekcujas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEOsaite uz 3. un 4.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

1. d a ļ a  Pasaule-Cilvēks-Dzīve-Sabiedrība (PCDS)  1.10.14,  8.10.14,   15.10.14,  22.10.14

Lekciju shematiskais konspekts:   IS-STV_1.daļa_PCDS 14-15

Piektās lekcijas audio ieraksts-

Sestās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 5. un 6.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 1.mapē https://failiem.lv/u/bpbnicl

Septītās lekcijas audio ieraksts-

Astotās lekcijas audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 7. un 8.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

9.klātienes nodarbība – SEMINĀRNODARBĪBA    29.10.14  (studentu ziņojumi par paveikto)           – Audio un video ieraksti netiek izdarīti. Šeit bijušo studentu rakstiski formulētās atziņas:                    9_DS-IS_bijušo stud.atziņas 28.10.14

 2. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A   (ST)     5.11.14

Lekcijas shematiskais konspekts:   IS-STV 2.daļa_ST 14-15

Desmitās lekcijas  5.11.14  (SISTĒMU TEORIJA) audio ieraksts-

AUDIO un VIDEO saite uz 10.lekc.audio un video ierakstu  lejupielādi materiālu krātuves 2.mapē  https://failiem.lv/u/mlhnnlc

3. d a ļ a   S I S T Ē M U  T E O R I J A  P R A K S Ē     12.11.14,  19.11.14, 26.11.14, 3.12.14,  10.12.14

11.lekcijas shematiskais konspekts: 11_IS_STV_VALSTS 12.11.14

11.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 11.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

12.lekcijas sh.konspekts: 12_IS-STV_PĒTNIECĪBA 19.11.14

12.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 12.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_IS-STV_VADĪBA_26.11.12

13.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 13.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 2.mapē https://failiem.lv/u/mlhnnlc

14.lekcijas shematiskais konspekts:   14_IS-STV_IZGLĪTĪBA_3.12.14

14.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 14.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

15.lekcijas shematiskais konspekts:  15_IS-STV_PERSONIBA 10.12.14

15.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 15.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

N O B E I G U M S (vērtēšana, vērtības)       16.lekcija 17.12.2014

16.lekcijas shematiskais konspekts:  16_IS_NOBEIGUMS_Vērtēšana 17.12.14

16.lekcijas audio ieraksts –

AUDIO un VIDEO saite uz 16.lekc,audio un video ierakstu lejupielādi IS kursa materiālu krātuves 3.mapē https://failiem.lv/u/vhxndqi

+++++++++++++++++++++++++   U Z M A N Ī B U   +++++++++++++++++++++

Tiešās SAITES  no bloga uz klātienes nodarbību audio un VIDEO ierakstu mapēm, kurās pieejamie ieraksti ir ērti to lejupielādei :    Pirmā mape         Otrā mape         Trešā mape

Pieeja minētajām materiālu krātuves mapēm ir veicama arī ievadot pārlūkprogrammā šādas adreses:

https://failiem.lv/u/bpbnicl   –
1.MAPE (priekšvārds, ievads, kursa 1.daļas 5. un 6.lekcijas materiāli)

https://failiem.lv/u/mlhnnlc   –                                                                                             2.MAPE   (1.daļas 7. un 8.lekc.materiāli, 2.daļas 10.lekc. materiāli, 3.daļas 11., 12. 13. lekc.materiāli)

https://failiem.lv/u/vhxndqi                                                                                                  3.MAPE (atlikušie kursa 3.daļas 14.,15.,16.lekc., kā arī vēl daži papildus materiāli)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                          2014-15. skolas gada PĀRSKATA LEKCIJU audio un video ieraksti                                LU izglītības zinātņu maģistrantūras neklātienes studiju formas studentiem

Četras lekcijas kursa neklātienes studijas uzsākot                                                                                     PRIEKŠVĀRDS-shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                       IS_PRIEKŠVĀRDS 14-15

1.lekcijas audio ieraksts –

2.lekcijas audio ieraksts –

IEVADS – shematiskie lekciju konspekti atbilst klātienes studiju materiālam                                            IS_IEVADS 14-15

3.lekcijas audio ieraksts –

4.lekcijas audio ieraksts –

Visi pārējie materiāli neklātienes studijām ņemami no klātienes nodarbību studiju materiālu krātuvēm.

##################################################################

IZVĒLĒTI  kursa autora STUDIJU MATERIĀLI

Kursa studijas uzsākt, iepazīstot jau 1988.gadā izdoto bloga autora populārzinātnisko grāmata  – SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS. Rīga, “Zinātne”, 1988 (96 lpp.) A.Broks SMMS -1988 (fotokopija) 

Kā vēsturisks kursa materiāls Jums tiek piedāvāts raksts žurnāla “Skolotājs” pirmajā numurā, kas izvāca nu jau tik tālajā 1997.gada sākumā. Šis raksts sniedz ieskatu Latvijas Izglītības likuma tapšanā, lai to pieņemtu nākamajā, 1998.gadā.  LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBA (izglītības likuma projektam trīs gadi)    A.Broks_Sk,Nr.1,1997

Nākamais materiāls ir mana 2000.gadā apgādā RaKa iznākusī monogrāfija “Izglītības sistemoloģija” (175 lpp.). Tajā ir apkopota autora uzkrātā pieredze (1993-1998), veidojot Latvijas izglītības sistēmas juridiskā pamata – Izglītības likuma pamatstruktūru. Šī pieredze bija pamatā   arī  atbilstošā obligātā studiju kursa izstrādei un īstenošanai LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, no 1997/1998. akadēmiskā gada uzsākot  jaunizveidoto Izglītības zinātņu maģistrantūras studiju programmu.       A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Sekojošā materiālu kopa iever rakstus, kuri publicēti žurnālā “Skolotājs” un kuri uzlūkojami kā secīgi monogrāfijas papildinājumi (2002-2006).

SISTEMOLOĢIJA MŪSU DZĪVES UN IZGLĪTĪBAS PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.4,2002

LATVIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA MAINĪBĀ: 1993-1998-2003 A.Broks_Sk Nr.4,2003

KĀDU KAM IZGLĪTĪBU KĀDAI DZĪVEI    A.Broks_Sk,Nr.50,2005

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      A.Broks_Sk,Nr.58,2006