Mani RAKSTI par vispārizglītojošo fiziku skolās

Noslēdzas 21.gadsimta pirmais gadu desmits – visapkārt rit dzīve tās nemitīgajā mainībā, kas savukārt likumsakarīgi atbalsojas arī mūsu izglītības  attīstībā.

Nu jau aprit 20 gadi, kopš šī bloga autors  pēc sākotnējās zinātniskās darbības cietvielu fizikā  ir nopietni pievērsies fizikas izglītībai. Neskaitot jau kopš 1967.gada īstenojošos līdzdalību LU studiju procesā, laikposmā no 1990. līdz- 1996. gadam tika iegūta pieredze arī fizikas pasniegšanā Rīgas 3.vidusskolā, līdztekus īpaši iedziļinoties izglītības filozofijas un psiholoģijas, kā arī izglītības sistēmas vispārējās organizācijas jautājumos. Tika strādāts pie jaunā Latvijas Izglītības likuma  izveides (1993-1998) un no 1997.gada uzsākta pedagoģiskā darbība arī LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.  Laikposmā no 2001. līdz 2009. gadam līdztekus pamatdarbam LU atkal darbs skolā, izveidojot un praktiski īstenojot izvēles priekšmetu SISTĒMIKA Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem.  Taču jau no 1993.gada, uzsākot pildīt LU Vispārīgās fizikas katedras vadītāja pienākumus, ir nemitīgi  strādāts tieši vispārizglītojošās fizikas satura un metodikas problēmu risināšanā, praksē kopš 1997. gada līdz šim brīdim  atbilstoši veidojot un nemitīgi pilnveidojot savu studiju kursu  VISPĀRĪGĀ FIZIKA topošajiem matemātikas skolotājiem, kā arī pildot LU Vidusskolas fizikas skolotāju profesionāļas studiju programmas direktora un docētāja darba pienākumus.

Gadu gaitā ir uzkrājusies zināma pieredze, dažādi studiju un citi darba materiāli, kurus tad ievietoju šī bloga tematiskajā  kopā (Categories) “Fizikas izglītība”.  Tieši vispārizglītojošās fizikas tematikai veltīta šī Jūsu uzmanībai piedāvātā bloga sadaļa (Post) “Mana vispārizglītojošā fizika”.

Izvēlētie materiāli sakārtoti apgrieztā hronoloģiskā secībā, senākajam materiālam – rakstam LR IZM IAI Fizikas izglītības centra izdevumā “Kvarks” (22.04.1993) novietojoties šīs sadaļas materiālu kopas pašā dziļumā. Šeit izvietoti tikai materiāli latviešu valodā. Materiāli krievu un angļu valodā izvietoti atbilstošajās sadaļās “Mani materiāli krievu valodā” un “Mani materiāli angļu valodā”.

*******************************************************************************************************

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 2001-2010:

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS VFprof.vsk – Sk_Nr.2(80),10

NEPIECIEŠAMA MŪSDIENĪGA VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA  Nepiec.VF_Sk Nr.5(71),08

FIZIKAS SKOLOTĀJI ŠODIEN, RĪT – KVANTITĀTE UN KVALITĀTE    Fiz.skolot.Sk, Nr.3(63),07

ONTODIDAKTIKA IZGLĪTĪBAS SATURA PILNVEIDEI      Ontodidaktika.Sk,Nr.58,06

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ FIZIKA VIDUSSKOLĀ   VFvidussk.Sk ,Nr.2,01 ;

***********

Rakstu kopa žurnālā “Skolotājs” 1997-1998 :

FIZIKA UN NE TIKAI       Fizika un ne tikai_Sk,Nr.3,97 ;

PARĀDĪBU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA   Parad.zin.izz.Sk,Nr.2,98 ;

VIDES, TELPA, LAIKS    Vides,telpa,laiks_Sk,Nr.5,98

Raksts DAŽAS ATZIŅAS PAR FIZIKAS IZGLĪTĪBU GADSIMTU MIJĀ PASAULĒ UN LATVIJĀ  22.04.1993 Kvarks_22.04.93

Izglītības priekšmets SISTĒMIKA skolēniem 2008-2009_anno 2001

2001.g. pēc tolaik Bauskas 1.vidusskolas direktores Antas Rudzītes iniciatīvas, ieklausoties skolotāju – maģistrantu atsauksmēs par LU docētāja Andra Broka studiju kursu “Izglītības sistemoloģija”, šī  kursa autoram tika piedāvāts izveidot un īstenot praksē principiāli līdzīgu priekšmetu “Sistēmika” vidusskolu skolēniem. Sākot ar 2001/2002. skolas gadu līdz 2007/2009. skolas gadam (ieskaitot) tas arī tika sekmīgi īstenots visiem Bauskas 1.vidusskolas 10.klašu skolēniem. Rezultātā skolēni uzkrāja sev vērtīgas dzīves pamatatziņas un apliecināja dotā priekšmeta efektivitāti vispārizglītības īstenošanā mūsdienu vidusskolā.

Turpinājumā Jums  šeit īr pieejami visi minētā  izglītības priekšmeta 2008./2009. skolas gada materiāli  – gan vizuālie uzskates materiāli (PDF formātā), gan nodarbību audio ieraksti (MP3 formātā). Materiāli sagrupēti atbilstoši notikušo skolas stundu secībai, katrai stundas tēmai pievienojot atbilstošo vizuālo un audio materiālu (attiecīgi 4 lpp. un 35 min. apjomā).

1.daļa. PASAULE, CILVĒKS, DZĪVE, SABIEDRĪBA, IZGLĪTĪBA – sistēmredzējums

1.nodarbība – priekšvārds:  SISTĒMIKA – kas tā tāda un kāpēc?       SISTEMIKA_1 SISTEMIKA_audio_1

2.nod. :  PASAULE un CILVĒKS (cilvēks pasaulē un pasaule cilvēkā)     SISTEMIKA_2 SISTEMIKA_audio_2

3.nod. DZĪVE (cilvēku apzinātā dzīve kā mērķtiecīgu cilvēkdarbību kopums: vajadzības-līdzekļi-apmierinājums, apzinātas cilvēkdarbības struktūra : izziņa, apdoma, rīcība).     SISTEMIKA_3 SISTEMIKA_audio_3

4.nod. IZGLĪTĪBA (izglītojošā darbība kā īpaši organizēta dzīves pieredzes apguve dzīvei  : zināšanas, prasmes, attieksmes – izziņai, apdomai, rīcībai; mācības un audzināšana, vispārizglītības saturs un  kvalitāte, kādu izglītību kādai dzīvei ? ).      SISTEMIKA_4 SISTEMIKA_audio_4

5.nod. VIDUSSKOLA (dzīve un izglītība mainībā – vispārizglītības satura un tā apguves principiālā organizācija vidusskolā, izglītības programmu veidi un priekšmeti  vispārizglītojošā vidusskolā, izglītota cilvēka dzīvesgatavības struktūra).  SISTEMIKA_5 SISTEMIKA_audio_5

6.nod. MAINĪBA AP MUMS UN MĒS MAINĪBĀ (mainība kā izmaiņas un pārmaiņas, mūsdienu Rietumu kopienas kultūras un civilizācijas attīstība, individuālais un kolektīvais cilvēku dzīvē, dzīves daudzveidības un tempa pieaugums, globalizācija un mūžizglītība).   SISTEMIKA_6 SISTEMIKA_audio_6

7.nod. MANAS DOMU KARTES : pasaule, cilvēks, dzīve, izglītība (patstāvīgais ieskaites darbs klasē par līdzšinējo tematiku – jēdzienu strukturēšanas prakse).     SISTEMIKA_7 SISTEMIKA_audio_7

8.nod. VĒRTĒŠANA, VĒRTĪBAS (vērtēšanas būtība un sūtība; trīs vērtēšanas ikvienas apzinātas cilvēkdarbības īstenošanā; vērtēšanas organizācijas trīs pamatjautājumi ).   SISTEMIKA_8 SISTEMIKA_audio_8

2.daļa.  SISTĒMIKAS ĀBECE ( sistēmu teorijas pamati)  – pasaules sistēmskatījums

9.nod. SISTĒMIKAS PAMATI ( sistēmikas definīcija, filosofiskās aksiomas un pamatjēdzienu kopa, galvenie pasaules parādību kā sistēmu veidi).    SISTEMIKA_9 SISTEMIKA_audio_9

10.nod. SISTĒMU ĪPAŠĪBAS ( sistēmu īpašību izcelsme; struktūra – sistēmu pamatīpašība, formālās struktūras, vienkāršas un sarežģītas sistēmas un to struktūrshēmas).     SISTEMIKA_10 SISTEMIKA_audio_10

3.daļa.  SISTĒMIKA PRAKSĒ  – mūsdienu cilvēka pasaules zinātniskais sistēmredzējums

11.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKĀ IZZIŅA ( zinātniskā un mākslinieciskā izziņa, zinātniskās izziņas realitāte un precizitāte,  pamatjēdzienu sistēma un galvenie posmi).       SISTEMIKA_11 SISTEMIKA_audio_11

12.nod. SISTĒMU ZINĀTNISKAIS APRAKSTS – MODELĒŠANA ( parādību vispārīgais makroapraksts, determinētie un stohastiskie procesi, faktoloģija un cēlonība).       SISTEMIKA_12 SISTEMIKA_audio_12

13.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – A (valsts kā sistēma, sociālo sistēmu līdzsvarotība, sociālo parādību hierarhiskās struktūras).    SISTEMIKA_audio_13

14.nod. SOCIĀLĀS SISTĒMAS – B (sociālo sistēmu vadība, sabiedrības dzīves procesu stohastiskais raksturs, stohastisko procesu vadība).    SISTEMIKA_audio_14

15.nod. PERSONĪBAS PAMATSTRUKTŪRA (personība kā cilvēka garīgo īpašību sistēma, konkrēto struktūru daudzveidība, personības attīstība cilvēka mūža ritumā, personas garīgo īpašību ģenēze – cilvēka iekšējas un ārējās garīgās un materiālās vides loma personības attīstībā).   SISTEMIKA_15 SISTEMIKA_audio_15

16.nod. CILVĒLA PARAUGVĒRTĪBU jeb IDEĀLU SISTĒMA (ideālu vieta un loma cilvēkdarbību īstenošanā, galvenās  ideālu grupas, vērtību krīze mūsdienu cilvēku dzīves mainībā).         SISTEMIKA_16 SISTEMIKA_audio_16

17.nod.  SISTĒMIKA KĀ SISTĒMA (pārskats par īstenoto priekšmeta saturu, tā struktūru).     SISTEMIKA_17 SISTEMIKA_audio_17

Мои материалы на русском языке

Вашему вниманию  предоставляются некоторые избранные  мои статьи, доклады, учебные и другие материалы, которые подготовлены на русском языке.

Схематический конспект доклада “ЖИЗНЬ и ОБРАЗОВАНИЕ” на традиционной конференции GU-24 учителей природоведения Литвы – GAMTAMOKSLINIS UGDDYMAS BENDROJO UGDIMO MOKYKLOJE_- šILUTE, 20-21.04.2018 :  A.BROKS Šilute ДОКЛАД 20.04.18

Схематический конспект доклада “СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ” на традиционной конференции GU-23 учителей природоведения Литвы – GAMTAMOKSLINIS UGDDYMAS BENDROJO UGDIMO MOKYKLOJE_- PAKRUOJIS, 21-22.04.2017 : A.BROKS Pakruojis ДОКЛАД 21.04.17

Рукопись  статьи,  опубликованной в 2014 году  в материалах  конференции:    А.Брокс. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  И ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ СРЕДНИХ ШКОЛ. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2014 – XХ nacionalines mokslines-praktines konferencijos straipsniu rinkinys, Mokslinis metodinis centras  „Scientia Educologica”, 2014 – A.Broks STATJA k dokladu 25.04.14 . Также материал соответствующего доклада – A.Broks DOKLAD_Panevežys 25.04.14

Рукопись  статьи,  опубликованной в 2012 году  в материалах  конференции:    А.Брокс. РАЗВИТИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje-2012 – XVIII nacionalines mokslines-praktines konferencijos straipsniu rinkinys, Mokslinis metodinis centras  „Scientia Educologica”, 2012 (стр. 145 – 156).    A.Broks_Plunge STATJA 2.04.12 B

Рукопись  статьи, опубликованной в 2011 году  в материалах  международной конференции:   А.Брокс. СИСТЕМНЫЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ. – Материалы X Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», часть I, Москва, Московский Педагогический Государственный Университет, 2011 (стр.44-48)     A.Broks-statja MPVU 2011

Материалы доклада на международной конференции по химии и химическому образованию, проходившей с 6 по 9 апреля 2010 года в Белорусском государственном университете:  A.Broks_DOKLAD 6.04.10 STATJA k dokladu_Minsk_6.04.10

Рукопись  статьи, опубликованной  в первом номере научно-методического журнала  Journal of Baltic Science Education, No1,2002:      STATJA_JBSE_No1(1),2002

Рукопись  статьи, опубликованной в 2003 году  в материалах международной конференции в Литве:                                              STATJA_Shauljai,V-2003

Рукопись  статьи, опубликованной в 2006 году  в материалах национальной конференции в Кедайняй, Литва:                              STATJA_ Kedainiai,IV-2006

Рукопись  статьи, опубликованной в 2007 году  в материалах международной конференции в Санкт-Петербурге, Россия:                STATJA_ Peterburg,VI-2007

Рукопись  статьи, опубликованной в 2009 году  в материалах национальной конференции в Кедайняй,  Литва:                            STATJA_ Kedainiai,IV-2009

Рукопись  статьи, опубликованной в 2009 году  в материалах международной конференции в Санкт-Петербурге, Россия:                STATJA_Peterburg,2009

 


 

 

My materials in English

Selected ARTICLES and REPORTS  within the topic

  SYSTEMIC  RESEARCH AND DEVELOPMENT OF EDUCATION

Journal of Baltic Science Education      A.Broks Editorial_JBSE Vol.13 No.6 2014

 

Int. project seminar in Iecava, 2013    A.Broks-Report material 6.11.13   Audio record follows –

 

Int. conf. in Siauliai , 2013    A.Broks Report ICT 24.10.13   Audio record follows –

 

IOSTE regional symposium in Riga, 2011  A.Broks-REPORT_IOSTE 2.12.11

Int. conf. in Siauliai, 2010    A.Broks_REPORT_Siauliai conf.,29.04.10

Debate in Gdansk, 2010     A.Broks_REPORT_Gdansk 2.02.10

IOSTE regional symposium in Siauliai, 2009      A.Broks_ARTICLE_IOSTE symp.Siauliai,2009

Int. conf. in Jelgava, 2009        A.Broks_REPORT_Jelgava conf.,2009

Int. conf. in Krakow, 2008        A.Broks_ARTICLE_Krakow conf.,2008

IOSTE regional symposium in Siauliai, 2007      A.Broks_ARTICLE_IOSTE symp.Siauliai,2007

IOSTE regional symposium in Tartu, 2006        A.Broks,A.Voitkans_ARTICLE_IOSTE symp.Tartu,2006

Int. conf. in S-Petersburg, 2005          A.Broks_ARTICLE_S-Petersburg conf.,2005

Article in Journal of Baltic Science Education, 2003       A.Broks_ARTICLE_JBSE No2(4),2003

Int. conf. in Vilnius, 2001           A.Broks_ARTICLE_Vilnius conf.,2001

******************************************************************************************

My study course    SYSTEMOLOGY OF EDUCATION    (anno 1997)

INFORMATION for my foreign students

Hello dear colleagues! There is some general information about and for our study course SYSTEMOLOGY OF EDUCATION.

Course description              Sources of study materials         A.Broks_Editorial PEC_vol.24.2010        Syst.of Physics Ed.- 22.11.11

Following is more detailed author’s material when studying this course: 

PROLOGUE  (invitation to study course – goal and objectives of the course)   PROLOGUE

INTRODUCTION (what does it mean “systems thinking”, “systems theory”, “systemology”,  “education” and “systemology of education”?)     INTRODUCTION

PART ONE   (thinking Great Thoughts – about WORLD, HUMAN, SOCIETY, LIFE)

PART TWO (fundamentals of systems theory)

PART THREE (systems of education, analysis and synthesis of educational activities as well as of  the content of modern education  etc.)    PART 3

CONCLUSION (evaluation of course study results)

 

******************************************************************************************

My material for topic EXPERIMENTAL PHYSICS

  as a part of study  course GENERAL PHYSICS

Hello my dear foreign students from the faculty of  Medicine, University of Latvia! There is common background for fundamental as well as applied research of phenomena within Physics, Chemistry and Biology – it is observation of  actual bodies and processes. Today this observation very often includes  experiments and providing corresponding measurements of different properties . Because Physics today forms considerable scientific  basis of modern Chemistry and Biology, it is worth also for medical students to get acquainted with general concepts of Experimental Physics.  Modern medicine today  is fulfilled with corresponding measurements and it is very important to understand how do we obtain results of these measurements and how far we can believe them.

Following materials are used in my educational practice to develop our general understanding and comprehension of organization and realization of experimental research, providing measurements of corresponding physical quantities.

Academic year 2013-2014

Introduction to General Physics Lab        Introd. to GPL 13-14

Basics of Experimental Physics               Experimental Physics 13-14

Some pictures  –  2a GPL 19.02.14 01aGroup A photo 19.02.13

Fizikas bakalaurantūras semināri “Izglītojošā fizika – fizikas izglītība”

LU fizikas bakalaura studiju programmas pirmā studiju gada studentiem  rudens semestrī regulāri notiek semināri, kuros viņi tiek iepazīstināti  ar iespējam izvēlēties savu kā profesionāla fiziķa turpmākās izaugsmes ceļu.  Līdztekus darba iespējām  fundamentālās un/vai lietišķās fizikas jomā ikviens fizikas bakalaurs  var turpināt studijas, lai kļūtu par profesionālu fizikas skolotāju .

Turpinājumā ir pieejami izvēlēti mani stāstījuma audio ieraksti un atbilstošie vizuālie materiāli.

Seminārs 2012.gada 26.novembrī: audio ieraksts    Fiz.bak.sem.audio_ 26.11.12   (68 minūtes)                                                                                                                                                                                                vizuālais materiāls     Fiz.bak.sem.26.11.12

Seminārs 2009.gada 9.novembrī:  audio ieraksts  Fiz.bak.sem._audio 9.11.09  (87 minūtes)                                                                                                                                                                      stāstījumu papildinošais vizuālais materiāls    Fiz.bak.seminārs 9.11.09

Mani materiāli par SISTĒMISKO DOMĀŠANU

        Šajā tematiskajā  sadaļā (post) ievietoti mani  v i s p ā r ī g a   r a k s t u r a   m a t e r i ā l i  par sistēmisko domāšanu  (systems thinking,  системное мышление) bez noteiktas piesaistes kādam konkrētam studiju kursam.

Materiāli ir veltīti ar sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorijas kā teorijas par domāšanas sistēmiskumu pamatjautājumu apskatam, kas veido  visu manu konkrēto studiju kursu filosofisko un psiholoģiskais pamatu. Materiāli tapuši ilgākā laika posmā, sākot ar fizikālo sistēmu apzināšanu – studējot fiziku LU Fizikas un matemātikas fakultātē (1960-1965), aktīvi veicot zinātnisko pētniecību segnetoelektriķu fizikas jomā (1962-1982), kā arī īstenojot  dielektriķu fizikas un cietvielu fizikas pamatu speckursus, pēc tam arī vispārīgās fizikas kursu skolotājiem. Līdztekus akadēmiskajai darbībai iesaistoties arī vēl izglītības vadības darbā –  veicot darbu LU Fizikas un matemātikas fakuktātes dekanātā (1978-1992), LVU Padomē/LU Senātā (1982-2001), kā arī LR Izglītības ministrijā ārštata līdzstrādnieka statusā (1993-1998), radās nepieciešamība atbilstoši apzināt arī dažādas sociālās sistēmas, to vadību un īpašības.  Tā visa rezultātā tapa divas nelielas monogrāfijas (1988, 2000) par sistēmām kopumā un sistēmu teorijas izmantošanu izglītībā. Atbilstoši radās un tiek īstenoti trīs autorkursi: “‘Domāšanas sistemoloģija” (SDSK1034),  “Izglītības sistemoloģija” (Peda6091) un “Zinātniskās darbības sistemoloģoija” (VadZ7014). Sistēmu teorijas lietojums īpaši akcentēts arī studiju kursā “Fizikas izglītības organizācija (Fizi4023)”.  Šiem studiju kursiem sagatavotie materiāli pieejami bloga daļas (category) SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA attiecīgajās sadaļas (post) DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA, IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA, ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA un FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA.

Lūkojoties pēc citu autoru piedāvātajiem materiāliem,  lūdzu ieskatieties pa labi –  bloga lapās  (pages).

Laika gaitā bloga sadaļās (post)  lapās (pages) ievietotā informācija tiek atbilstoši atjaunota un papildināta. Paldies visiem par radošo sadarbību šo materiālu izveidē. Būšu Jums ļoti pateicīgs par bloga komentāros  izteiktajām Jūsu atziņām, kas radušās iepazīstot attiecīgos šajā blogā ievietotos materiālus.

******************************************************************************************************************

Manas nu jau tālajā 1988. gadā izdotās populārzinātniskās monogāfijas  SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS  fotokopija:                A.Broks. Sistēmas ap mums un mēs sistemās,1988. Monogrāfijas fotokopija

Manas gadsimtu mijā izdotās, izglītības sistēmu analīzei, salīdzināšanai un sintēzei veltītās monogrāfijas IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA manuskripts:   A.Broks Izglītības sistemoloģija, 2000. Monogrāfijas manuskripts

Mans 2009.gada pavasarī sagatavotais pārskata raksts par sistēmisko domāšanu, kas šodien kalpo kā vispārīgs ievads dažādo manu studiju kursu īstenošanai:      A.Broks. Raksts-referāts starpt.konf.LLU,2009

 

Detalizētāki tematiski materiāli par sistēmisko domāšanu, kuri satur autora izstrādātās struktūrloģiskās shēmas jeb domu kartes, atsevišķu lekciju audio ierakstus, lietoto jēdzienu sistēmiskos skaidrojumus un šo jēdzienu veidotās struktūras, pieejami šīs bloga daļas SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA citās sadaļās.

                                                                                                                                                                  

2009. gada Skolēnu zinātniskā konference Aizkrauklē

2009.gada 20.martā Aizkrauklē notika gadskārtējā skolēnu zinātniskā konference.

Referāti par fizikas didaktiku LU zinātniskajās konferencēs (2009 – 2012)

2012. gada 1.februāris – LU 70.zinātniskās konferences dabaszinātņu didaktikas sekcija. Šeit pieejams mana referāta  VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS PRIEKŠMETA ĪSĀS PROGRAMMAS PAMATSTRUKTŪRA vizuālie materiāli (  7 lpp.,  3 lpp.) un audio ieraksts (17 min)   A.Broks_Referāts 1.02.12        AB-ref.fotorep.1.02.12        AB-referāts 1.02.12 AUDIO

2011. gada 4.februāris – LU 69.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS FIZIKAS ĪSAIS KURSS MŪSDIENU PROFESIONĀLAJĀS VIDUSSKOLĀS  vizuālais materiāls ( 8 lpp.)               A.Broks-Referāts _4.02.11     un audio ieraksts  A.Broks_referāts_4.02.11 AUDIO  ( 45 min.).   Otrs audio ieraksts ir šis pats referāts, kas tika īstenots dienu iepriekš Dabaszinātņu didaktikas sekcijā  A.Broks_referāts_3.02.11 AUDIO   (22 min.).

2010. gada 5.februāris –  LU 68.zinātniskās konferences fizikas didaktikas sekcijas sēde. Šeit pieejams mana pārskata referāta FIZIKAS IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA  vizuālais materiāls A.Broks_REFERATS_5.02.10  (6 lpp.) un audio ieraksts (49 min.) . A.Broks_ref-audio_5.02.10

2009.gada 26.marts – LU 67.zinātniskā konference.  Pirmo reiz 21.gadsimtā notika fizikas didaktikas jautājumu apspriešana LU zinātnisko konferenču fizikas sekcijā.  Jūsu uzmanībai piedāvāju sava pārskata referāta  vizuālo materiālu  A.Broks. Referāta vizuālais materiāls un audio ierakstu  A.Broks.  Referāta audio ieraksts