Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2020-2021 anno 2002

Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistratūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šī kursa īstenošana atsākta  no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles studiju kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2020/ 2021. studiju gads    1.semestris

Klāt jaunais 2020/2021. studiju gads!

AKTUĀLAS ZIŅAS

                             Kursa īstenošanas sākums –  pirmā attālinātā iepazīšanās nodarbība otrdien, 8. septembrī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. 

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu  nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –                               https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sākot ar šo semestri atbilstoši studiju kalendārajam plānam otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams vidē īstenojas attālinātas interaktīvas tiešsaistes semināri, kas noslēdz aizvadītās un ievada uzsāktās  studiju darba nedēlas patstāvīgo darbu.

   Jūsu piedalīšanās attālinātā interaktīvā tiešsaistes saziņā visai būtiski atšķirsies no tradicionālo lekciju apmeklēšanas, tiekoties gan ar lektoru, gan savstarpēji  tiešsaistē klātienē. Proti, lekcijas attālinātā tiešsaistē netiks lasītas, tās tiek Jums piedāvātas jau esošu atbilstošo lekciju videoierakstu veidā (mp4 formātā). Līdztekus arī lekciju shematiskie konspekti (pdf vai pptx formātā) un atbilstošie audio ieraksti (mp3 formātā).

    Iknedēļas studiju darbu sākot ar  augšminēto attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto saziņu, pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek vispārīga iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu (arī jautājumi-atbildes)  

  Kursa studiju procesā izteikti dominē pastāvīgi radošs studiju darbs

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāls 

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 audio 8.09.20 (20.5MB-90min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

1. attālinātās tiešsaistes videoieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 video 8.09.20 (372MB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit:   https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 Pirmās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

1.tēmas shematiskais konspekts  01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei būs pieejami šeit – 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB)

1.tēmas audio ieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.0219 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. tēmas videoieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 video 5.02.19 (1.46GB -88min).mp4 skatīšanaI un lejupielādei ir šeit :  https://failiem.lv/u/kanvd2a8

OTRĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  

Otrās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaisttes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes konspekts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 audio 15.09.20 (21.4MB-94min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

2. attālinātās tiešsaistes video ieraksts skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8– 

Otrās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

2.tēmas shematiskais konspekts  02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB)     

2.tēmas audio ieraksts  02_DS(2)19-20 IEVADS-2 audio 11.02.20 (18.7MB-82min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

2.tēmas video ieraksts  02_DS(2) 19-20 IEVADS-2 video 11.02.20 (1.45GB-87min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TREŠĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Domas, domāšana – DOMU PASAULE” 

Trešās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli                      

  3. attālinātās tiešsaistes konspekts   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 22.09.20 (21.3MB-93min).mp3 

 3. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE video 22.09.20 (806MB-143min).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Trešās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

3.tēmas shematiskais konspekts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20.pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –   03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20

3.tēmas audio ieraksts  03_DOMU PASAULE audio18.02.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:   

3.tēmas tematiskais video ieraksts  03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE video18.02.20 (1.58GB-95min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par pētījuma pārskata IEVADA izstrādi Īp.vēstule Nr.1 24.09.20

CETURTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – A” 

Ceturtās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

4. attālinātās tiešsaistes konspekts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB) 

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) audio 29.09.29 (20.8MB).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 4. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) video 29.09.29 (262MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Ceturtās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

4.tēmas shematiskais konspekts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB)

4.tēmas audio ieraksts  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) audio 25.02.20 (10,4MB-46 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:  

4.tēmas tematiskais video ieraksts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) video 25.02.20 (808MB-47 min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 

PIEKTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – B” 

Piektās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

**************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējo semestru studiju materiāli

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    2.semestris

Studiju kalendārais plāns

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit                              https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

+++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  4.02.2020    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(2)19-20 IEVADS-1 4.02.20

 1. nod. audio ieraksts   01_DS(2)19-20 IEVADS -1 (14.7MB-64 min)   klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Otrā  nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  15.09.2020   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei – 02_DS(2) IEVADS-2 11.02.20 (3.67MB)

2. nod. audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit –

 

++++++++++++++++++++++

1. D A Ļ A 

“DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana, sakārtotība

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana, sakārtotība” skatīšanai un lejupielāde  03_DS(2) 19-20 18.02.20

3. klātienes nodarbības audio ieraksts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE 18.02.20 (19.6MB-86min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece -A”  skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 19-20 STabc A 25.02.20

4. klātienes nodarbības audio ieraksts 04_DS(2) ST ābece A 25.02.20 (10,4MB-46 min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece -B”  skatīšanai un lejupielādei 05_DS(2) 1.2.2 ST ābece B 3.03.20

5 klātienes nodarbības audio ieraksts  05_DS(2) ST ābece B 3.03.20 (15.1MB-66 min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Sestā studiju darba nedēļa – 6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece – C”  skatīšanai un lejupielādei 06_DS(2) ST ābece C 10.03.20

6.vēstule  6.vēstule 12.03.20

6. klātienes nodarbības audio ieraksts   klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 06_DS(2) ST ābece C 10.03.20 (13.9-61min).mp3

 

Septītā studiju darba nedēļa – 7. nodarbības – semināra shematiskais materiāls par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei  07_DS(2) 1.3.1 CILVĒKS kā sistēma 17.03.20 (3.80MB)

7.vēstule  7.vēstule 17.03.20 (1.14MB)

7. nodarbības materiāla  audio ieraksts  07_DS(2) CILVĒKS 16.03.20 16.6MB-73min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Astotā studiju darba nedēļa – 8.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “DZĪVE kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei 08_DS(2) DZĪVE kā sistēma 24.03.20 (2.64MB)

8.vēstule 8.vēstule 20.03.20 (1.51MB)

8. nodarbības materiāla audio ieraksts  08_DS(2) DZĪVE kā sistēma 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Devītā studiju darba nedēļa – 9.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei 09_DS(2) SABIEDRĪBA kā sistēma 31.03.20 (4.76MB)

Devītā vēstule: 9.vēstule 30.03.20 (1.94MB)

9. nodarbības materiāla audio ieraksts  09_DS(2) SABIEDRĪBA kā sistēma 31.03.20 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

2. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA – vispārīgo pamatatziņu pārskats”

Desmitā studiju darba nedēļa -10.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “SISTĒMU TEORIJA – vispārīgo pamatatziņu pārskats”  skatīšanai un lejupielādei –10_DS(2) 2.daļa ST 14.04.20

Desmitā vēstule: 10.vēstule 12.04.20 kor. (1.66MB)

10. nodarbības materiāla audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 10_DS(2) 2.daļa ST 14.04.20 (20.6MB-90min).mp3

3. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa -11.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 11_DS(2) 19-20 PĒTNIECĪBAS stml. 21.04.20 (6.22MB) 

Vienpadsmitā vēstule:  11.vēstule 20.04.20 (1,27MB)

11. nodarbības materiāla audio ieraksts 11_DS(2) PĒTNIECIBAS stml. 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Divpadsmitā studiju darba nedēļa -12.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBA 28.04.20 (3.56MB)

Divpadsmitā vēstule: 12.vēstule 24.04.20 (1.48MB)

12. nodarbības materiāla audio ieraksts    klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa -13.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “VALSTS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei –13_DS(2) VALSTS stml. 5.05.20

Trīspadsmitā vēstule: 13.vēstule 4.05.2020 (1.81MB)

13. nodarbības materiāla audio ieraksts   13_DS(2) VALSTS stml.(21,5MB-94min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit;

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa – 14.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “PERSONĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 14_DS(2) PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB)

Četrpadsmitā vēstule: 14.vēstule10.05.20 (1.42MB)

14. nodarbības materiāla audio ieraksts 14_DS(2) PERSONĪBAS stml. 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3    klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit;

 

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa – 15.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “ATTĪSTĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei –15_DS(2) ATTĪSTĪBA 19.05.20 (3.78MB)

Piecpadsmitā vēstule:15.vēstule15.05.20 (1.41MB)

15. nodarbības materiāla audio ieraksts  15_DS(2) ATTĪSTĪBA 19.05.20 (21.2MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa – 16.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “NOBEIGUMS”  skatīšanai un lejupielādei –16_DS(2) NOBEIGUMS 26.05.20 (2.82MB)

16.vēstule 25.05.20 (1.61MB)

16. nodarbības materiāla audio ieraksts  16_DS(2) 26.05.20 (!6.3MB-72min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:

 

 

A t g ā d i n ā j u m s : visu nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit    https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējā studiju gada abu semestru                  studiju materiāli

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    1.semestris

                                  

Aktuālas ziņas

Eksāmenu grafiks – pieteikumi uz 25.12.19 plkst. 20:00                                         DS(1) 19-20 eks.grafiks 25.12.19 20-00                                   

Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                3. un 10.09.2019 LU Datorikas fakultātes 12.aud. (334.telpā) Raiņa b. 19        no plkst. 16:30 līdz 18:00

Studiju kalendārais plāns un prasības novērtējuma ieguvei DS(1) 19-20 Kalend. plāns un prasības

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā un audio ieraksti MP3  formātā ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit   https://failiem.lv/u/8473nhda 

Video ieraksti šajā semestrēi netika veikti.  

      +++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  3.09.2019    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(1) Ievads-1 3.09.19

 1. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

 

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).  A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:  A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija  V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)  J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.)  E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

Otrā  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  10.09.2019   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei –  02_DS(1) IEVADS-2 10.09.19

2. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit –

++++++++++++++++++++++

1. D A Ļ A 

“DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana, sakārtotība

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana, sakārtotība” skatīšanai un lejupielādei – 03_DS(1) 19-20 17.09.19

3. klātienes nodarbības audio ieraksts 03 _DS(1) 1.1. Cilv. Domu Pasaule 17.09.19 (19.9MB-87min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmas, sistēmu vispārīgās īpašības” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(1) 19-20 STabc A 24.09.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts 04_DS(1) 1.2.1 ST ābece A 24.09.19 (22.9MB-100 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu struktūras, sistēmu struktūru hiearhija” skatīšanai un lejupielādei 05_DS(1) 19-20 STabc B 1.10.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts 05_DS(1) 1.2.2 ST ābece B 1.10.19 (23.3MB – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Sestā studiju darba nedēļa – 6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu mainība, procesuālās sistēmas” skatīšanai un lejupielādei 06_DS(1) 1.2.3 ST abc C 8.10.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts 06_DS(1) 1.2.3 ST ābece C 8.10.19 (19.1MB-84 min).mp3 – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

3.nodaļa   Lielo Domu sistemoloģija

Septītā studiju darba nedēļa – 7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “CILVĒKS kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19 (23.1MB-101 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Astotā studiju darba nedēļa – 8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka DZĪVE kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 08_DS(1) Cilvēka DZĪVE kā sistēma 22.10.19

8. klātienes nodarbības audio ieraksts 08_DS(1) 1.3.2 DZĪVE 22.10.19 (22.0MB-96min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Devītā studiju darba nedēļa – 9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 09_DS(1) SABIEDRĪBA 29.10.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 09_DS(1) 1.3.3 SABIEDRĪBA 29.10.19 (22.3MB-98 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

 2. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA (vispārīgs pārskats)

Desmitā studiju darba nedēļa – 10. klātienes nodarbības (seminārs par kursa 1.daļā paveikto,  kursa 2.daļas  shematiskais konspekts  lejupielādei – 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19

10. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19 (15.1MB – 66 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit 

 

 3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19 (20.5MB – 90 min).mp3

 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –12_DS(1) 19-20 IZGLĪTĪBA Domu kartes 19.11.19 (3.59MB)

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 12_DS(1) 3.2 IZGLĪTĪBAS stml.19.11.19 (18.6MB – 82 min).mp3

 

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –13_DS(1) 19-20 PĒTNIECĪBA Domu kartes 26.11.19 (2.94MB)

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 13_DS(1) 3.3 PĒTNIECĪBAS stm. 26.11.19 (13.4MB – 59 min).mp3   

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PERSONĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-14_DS(1) 19-20 PERSONĪBA Domu kartes 3.12.19 (4.44MB)

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 14_DS(1) 3.4 PERSONĪBAS stml. 3.12.19 (15.8MB – 69 min).mp3

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZZIŅAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 15.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-15_DS(1) SAZIŅAS stml. 10.12.19 Domu kartes(2.74MB)

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 15_DS(1) 3.5 SAZIŅAS stml.10.12.19 (15.1MB – 66 min).mp3

 

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts 16_DS(1) NOBEIGUMS 17.12.19 Domu kartes (3.91MB)

16. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Veiksmīgu visiem semestra noslēgumu!

**************************************************************

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    2.semestris

Aktuālas ziņas 

                                     Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                              5. un 12.02.2019 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas 334.telpā no plkst. 16:30 līdz 18:00

Nodarbību kalendārais plāns  DS(2) 18-19 Kalend.plāns                          

Noslēguma ziņojumu grafiki    DS(2) ziņojumi 29.04.19       DS(2) ziņojumi 29.05.19                                                                                                                  Šeit redzams jūnijā paredzēto ziņojumu grafiks.  Grafiks aizpildas pieteikumu ienākšanas secībā.     DS(2) ziņojumu grafiks 22-28.06.19

             I E V A D S    

PIRMĀ klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  5.02.2019                                                                                             Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   01_DS(2) 18-19 Ievads-1 (2.82MB)

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 01_DS(2) 18-19 5.02.19 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

    3. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija  V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

    4.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

5. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)  J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

6. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

OTRĀ  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju un  ieteicamajiem studiju papildus informācijas avotiem”  12.02.2019    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei      02_DS(2) IEVADS-2 12.02.19 

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 02_DS(2) 18-19 Ievads-2 12.02.19 (22.6MB-99 min).mp3 ir pieejams šeit –

2. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

1. D A Ļ A 

“DOMU, DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana” skatīšanai un lejupielādei –   03_DS(3) 18-19 19.02.19 

3. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

3. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejams šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece A” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19 (20.8MB-89min).mp3

4. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece B” skatīšanai un lejupielādei – 05_DS(2) 18-19 STabc B 5.03.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -05_DS(2) 18-19 5.03.19 (22.9MB-100min).mp3

5. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Sestā studiju darba nedēļa -6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece C” skatīšanai un lejupielādei – 06_DS(2) STabc C 12.03.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -06_DS(2) 18-19 12.03.19 (21.4MB-94min).mp3

6. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

3.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma (Lielo Domu kvadrāts)

Septītā studiju darba nedēļa -7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “VISUMS un CILVĒKS” skatīšanai un lejupielādei –   07_DS(2) V&C 19.03.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3

7. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Astotā studiju darba nedēļa -8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “DZĪVE” skatīšanai un lejupielādei –  08_DS(2) DZĪVE 26.03.18

8. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –  08_DS(2) 18-19 26.03.19 (22.1MB-97min).mp3

8. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Devītā studiju darba nedēļa -9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA” skatīšanai un lejupielādei – 09_DS(2) 18-19 SABIEDRĪBA 2.04.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – _DS(2) 18-19 2.04.19 (22.8MB-100min).mp3

9. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

Desmitā studiju darba nedēļa – seminārs par kursa 1.daļa paveikto,  kursa 2.daļaS “SISTĒMU TEORIJA”  shematiskais konspekts  lejupielādei –10_DS(2) 18-19 ST 9.04.19

10. klātienes nodarbības -2.daļas īsā pārskata audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -10_DS(2) 2.daļa ST 9.04.19 (4.43MB-20min).mp3

10. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

 3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Viepadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 11_DS(2) 18-19 IZGLĪTĪBA 23.04.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

11. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Divpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 12_DS(2) VALSTS 7.05.19

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

12. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –     13_DS(2) 18-19 PĒTNIECĪBA 14.05.19

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

13. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PERSONĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –  14_DS(1) PERSONĪBA 21.05.19

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

14. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

NOBEIGUMS

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts – 15_DS(2) NOBEIGUMS 28.05.19

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

15. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/wv73cftq

2018-2019. studiju gada 2.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 15..jūnijam iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jauku pavasari vadot un Vasaras saulgriežus veiksmīgi gaidot un sagaidot!

************************************************************************************************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

*********************************************************************03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)

Leave a Comment