Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2018-2019_anno_2002

Kursa  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA izveides un īstenošanas priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šī kursa īstenošana atsākta  no 2014/15. studiju gada.

Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    1.semestris

Kursa noslēgums – pētījuma pārskata ziņojumu grafiks laikā no 2019.gada 22. līdz 25. janvārim. Šeit redzams uz doto brīdi pieteikto ziņojumu grafiks. Lūdzu sūtīt pieteikumus savlaicīgi, izvēloties sev piemērotāko  ziņojuma sniegšanas (eksāmena kārtošanas) laiku!

DS(1) 18-19 ziņojumu grafiks 8.01.19 00-00

***************************************************

Sākuma tikšanās – kursa IEVADS  4. un 11.09.2018 LU Datorikas fak.                                                   Raiņa b. 19 12.aud.  (334.telpa) plkst. 16:30 – 18:00

I E V A D S

Pirmās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem” uzskates materiāli un audio ieraksts ( 85 minūtes)

01_DS(1)_IEVADS_4.09.18

Kā studijām ieteicamie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

  1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija)
  2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam atbilstoši ir arī citu autoru sagatavotie informācijas avoti, galvenie no kuriem minēti   pirmās tikšanas uzskates materiāla noslēgumā.

Otrās tikšanās “Iepazīšanās ar studiju kursa satura un tā īstenošanas sistēmisko organizāciju” uzskates materiāls. Audio ieraksts netika veikts – var klausīties aizvadītā 2017/2018. studiju gada atbilstošos audio un skatīties arī atbilstošo lekciju video ierakstus.

02_DS(1) IEVADS 11.09.18

1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Trešā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (1)”- uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Domas, domāšana – būtība un sūtība”:     03_DS(1)_1.daļa STabc(I) 18.09.18 

Ceturtā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (2)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmas, sistēmu teorija, sistemoloģija – būtība un sūtība”. 04_DS(1) STabc (II) 25.09.18

Piektā studiju darba nedēļa “Sistēmu teorijas ābece (3)” – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “Sistēmu struktūru sakārtotības hierarhija”. 05_DS(1) STabc (III) 2.10.18

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

Sestā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls seminārnodarbībai bez audio ieraksta  par tēmu “PASAULE kā sistēma”.     06_DS(1) PCDS – PASAULE 9.10.18

Septītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”. 07_DS(1) PCDS – CILVĒKS 16.10.18

Astotā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “DZĪVE kā sistēma”.    08_DS(1) PCDS DZĪVE 23.10.18

Devītā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un audio ieraksts  par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”.  09_DS(1) PCDS SABIEDRĪBA 30.10.18        09_DS(1) 30.10.18 (20.6MB-90min).mp3

Desmitā studiju darba nedēļa – materiāli kursa 1.daļas noslēguma semināram 6.11.2018                          10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 29.10.18
10_DS(1) Stud.atziņas un kom. 31.10.18

un seminār audio ieraksts:    10_DS(1) Seminārs 6.11.18 (14.7MB-65 min).mp3

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

6.11.2018 pēc semināra notikušās pārskata lekcijas – kursa 2.daļas shematiskais konspekts un lekcijas “Sistēmu teorija” audio ieraksts :   10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) -ST 6.11.18                                         10_DS(1) 2.DAĻA (lekc.) 6.11.18 (5.22MB-23 min).mp3

 

3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas pirmās daļas audio ieraksts  par tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” :    11_DS(1) VALSTS 13.11.18 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “IZGLĪTĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”     12_DS(1) IZGLĪTĪBA 20.11.18

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PĒTNIECĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”    13_DS(1) 18-19 PĒTNIECĪBA 27.11.18

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA”       14_DS(1) PĒTNIECĪBA 4.12.18

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa  – uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  par tēmu “MAINĪBAS SISTEMOLOĢIJA”   15_DS(1) MAINĪBA 11.12.18

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa  – kursa nobeiguma uzskates materiāls un lekcijas audio ieraksts  “NOBEIGUMS – kursa klātienes nodarbību satura pārskats”  16_DS(1) NOBEIGUMS 18.12.18

2018-2019. studiju gada 1.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 20.janvārim iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jaukus Ziemas svētkus un lustīgu Jaunā gada sagaidīšanu!

*************************************************************************

*************************************************************************

*************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    2.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(2) 17-18 eks.grafiks 24.05.18 18-00

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:                     DS(2) 17-18 Kalend.nod.plāns

Ieskatu  vēl nenotikušo nodarbību materiālos var gūt  no šeit pat zemāk pieejamajiem aizvadītā 2017/18. skolas gada 1.semestra studiju materiāliem.

Ieskatu kursa bijušo studentu izteiktajās atziņās var gūt šajā materiālā:                                                Studentu atziņas un mani komentāri 19.03.18

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts: 1_DS(2) IEVADS (I) 17-18 6.02.18

1.lekcijas audio ieraksts:   1_DS(2) IEVADS (I) 6.02.18 (19.4MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts: 2_DS(2) IEVADS (II) 13.02.18

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) IEVADS (II)13.02.18 (19.4MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei Tehniska negadījuma dēļ ir pieejama tikai 2.lekcijas pirmā trešdaļas video. Lūdzu izmantot audioierakstu. https://failiem.lv/u/asdftm6a

  1. 1. D A Ļ A  “DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA”

1.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

3.lekcijas shematiskais konspekts: 3_DS(2) 17-18 ST abc (I) 20.02.18

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(3) STabc (I) 20.02.18 (19.6MB).mp3

3.lekc. nobeigumā audio pielikums: Vai dators domā?   3_DS(2) STabc 20.02.18 pielikums (4.42MB).mp3

3.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 27.02.18 (19.4MB).mp3

4.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

5.lekcijas shematiskais konspekts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) STabc (III) 6.03.18 (19.9MB).mp3

5.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

2.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma

6.lekcijas shematiskais konspekts: 6_DS(2) PCDS(PC-I) 13.03.18

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS (PC-I) 13.03.18 (20.2MB).mp3

6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/asdftm6a

7.lekcijas shematiskais konspekts: 7_DS(2)_PCDS (PC-II) 20.03.18

7.lekcijas audio ieraksts:  7_DS(2) PCDS (PC-II) 20.03.18.mp3

7.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

8.lekcijas shematiskais konspekts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS (III) 3.04.18 (98 min-22.3MB).mp3

8.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

9.lekcijas shematiskais konspekts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18

9.lekcijas audio ieraksts: 9_DS(2) PCDS (IV) 10.04.18 (98 min-22.5MB).mp3

9.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

10. nodarbība   SEMINĀRS – izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” gaitas apspriešana

2.DAĻA   “SISTĒMU TEORIJA”

11.lekcijas shematiskais konspekts : 11_DS(2) ST 24.04.18

11.lekcijas audio ieraksts:  11_DS(2) ST 24.04.18 (18.4MB – 81 min).mp3

11..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

3.DAĻA “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

12.lekcijas shematiskais konspekts :  12_DS(2) VALSTS stml. 8.05.18

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(2) VALSTS 8.05.18 (83 min -18.9MB).mp3

12..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

13.lekcijas shematiskais konspekts: 13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBAS stml. 15.05.18

13.lekcijas audio ieraksts: 13_DS(2) IZGL.stml. 15.05.18 (88 min- 20.0MB).mp3

13..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/ssrt5yu3

14.lekcijas shematiskais konspekts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18

14.lekcijas audio ieraksts: 14_DS(2) PĒTNIECĪBAS stml. 22.05.18 (21.4MB- 94 min).mp3

14..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

NOBEIGUMS

15.lekcijas shematiskais konspekts: 15_DS(2) NOBEIGUMS 29.05.18

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS)2) 29.05.18 (19.4MB-85 min).mp3

15..lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv  https://failiem.lv/u/b4kh2af7

 

**************************************************************************************************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2017/ 2018. studiju gads    1.semestris

                                             O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Kursa īstenošanas kalendārais plāns:  DS(1) 17-18 Kalend.plāns

Kursa noslēguma ziņojumu grafiks: DS(1) 17-18 eks.grafiks 25.12.17 00-00

I E V A D S

1lekcijas shematiskais konspekts:    1_DS(1) IEVADS (I) 17-18 5.09.17

1.lekcijas audio ieraksts: DS(1) 5.09.17 (18.8MB).mp3

2.lekcijas shematiskais konspekts:    2_DS(1) Ievads (II) 17-18 12.09.17

2.lekcijas audio ieraksts:   2_DS(1) 12.09.17 (15.8 MB).mp3

1.un 2.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

  1. D A Ļ A  “Sistēmu teorijas pamati, domājot Lielās Domas”

3.lekcijas shematiskais konspekts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(1) 17-18 ST abc (I) 19.09.17 ( 21.2 MB).mp3

4.lekcijas shematiskais konspekts: 4_DS(2) 17-18 ST abc (II) 26.09.17    

4.lekcijas audio ieraksts: 4_DS(1) ST abc (II) 26.09.17 20.2 MB).mp3

3.un 4.lekcijas lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

5.lekcijas “Pasaule” shematiskais konspekts: 5_DS(1) 17-18 PCDS (I) 3.10.17

5.lekcijas audio ieraksts:

6.lekcijas “CILVĒKS” shematiskais konspekts: 6_DS(1)_PCDS (II) 10.10.17

6.lekcijas audio ieraksts:  6_DS(1) PCDS (2) 10.10.17 (20.5MB).mp3

5. un 6.lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/3sndtauu

7.lekcijas “DZĪVE” shematiskais konspekts: 7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17

7.lekcijas audio ieraksts:   7_DS(1) PCDS (III) 17.10.17 (21.1MB).mp3

7. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

8.lekcijas “SABIEDRĪBA” shematiskais konspekts: 8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17

8.lekcijas audio ieraksts:  8_DS(1) PCDS (IV) 24.10.17 (21,3MB) .mp3

8. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

9.nodarbība – SEMINĀRS 31.11.2017 “Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata ievada apspriešana”

10.lekcijas “SISTĒMU TEORIJA” shematiskais konspekts: 10_DS(1) 17-18 ST 7.11.17 (ainava)

10.lekcijas audio ieraksts:    10_DS(1) ST 7.11.17 (20.5MB).mp3

10. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

11.lekcijas “VALSTS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 11_DS(1) 17-18 VALSTS 14.11.17

11.lekcijas audio ieraksts:    11_DS(1) Valsts stml.14.11.17 (20.6MB).mp3

11. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

12.lekcijas “SAZIŅAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 12_DS(1) 17-18 SAZIŅA 21.11.17

12.lekcijas audio ieraksts: 12_DS(1) Saziņas stml 21.11.17 (20.6MB).mp3

12. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

13.lekcijas “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts:  13_DS(2) 17-18 IZGLĪTĪBA 28.11.17

13.lekcijas audio ieraksts:   13_DS(1) IZGLĪTĪBAS stml.28.11.17 (17.7MB).mp3

13. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/h3r6vbpk

14.lekcijas “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija” shematiskais konspekts: 14_DS(1) PĒTNIECĪBA 5.12.17

14.lekcijas audio ieraksts:  14_DS(1) PĒTNIECĪBAS stml. 5.12.17 19.3MB).mp3

14. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

15.lekcijas “PERSONĪBAS  sistemoloģija” shematiskais konspekts:  15_DS(1) PERSONIBA12.12.17

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS(1) PERSONĪBAS stml. 12.12.17 (21.4MB).mp3

15. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

N O B E I G U M S

16.lekcijas “Nobeigums” shematiskais konspekts:  16_DS() NOBEIGUMS 19.12.17

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(1) NOBEIGUMS 19.1217(212.6MB).mp3

16. lekcijas audio un video ieraksti lejupielādei no portāla Failiem.lv     https://failiem.lv/u/hkkqnnyy

Leave a Comment