Autorkurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA 2021-2022 (anno 2002)

Šis skolas gads ir savdabīgs jubilejas gads – bloga autors uzsāk savas dzīves 80. gadu, līdztekus īstenojot sava autorkursa “Domāšanas sistemoloģija” 20. gadu. Šajā sakarībā uz dotajā blogā sakopoto materiālu pamata autors visiem interesentiem šeit faktiski piedāvā digitalizēto jeb datorizēto monogrāfiju “CILVĒKS, DZĪVE, VISUMS” jeb, citādi izsakoties, “Dzīves un izglītības sistemoloģija” vai arī “Sistēmu teorija visiem”,  “Cilvēka Dzīve Visumā”. Monogrāfijas kodolu veido augšminētais autorkurss “Domāšanas sistemoloģija”, kurā sistēmiski apkopota autora ilggadīgi uzkrātā un vispārinātā dzīves pieredze.

Lai veiksmīgs mums visiem   Jaunais akadēmiskais studiju  gads!

 
 

Kursa   īstenošanas īsa priekšvēsture

Studiju kurss tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistratūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) profesionālās studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Pēc pārtraukuma šis kurss īstenojās  no 2014/15. līdz 2020/21. studiju gadam (ieskaitot). Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles studiju kurss  (SDSK1034) visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem.

Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem uzsāktā un 19 gadus (līdz 2015/2016. st.g. ieskaitot) īstenotā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sakārtotības jeb sistēmisma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Var atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu nu jau vēsturiskie shematiskie konspekti un audio ieraksti.

Blogā iekļautie  materiāli faktiski ir bloga veidotāja  digitālās monogrāfijas “CILVĒKS, DZĪVE, VISUMS” materiāli, kurā autorkurss “Domāšabnas sistemoloģija”  veidot šīs monogrāfijas kodoldaļu jeb mugurkaulu. Atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visi  augšminētā autorkursa un  digitālās monogrāfijas materiāli, kas ir iekļauti šajā blogā, ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi īstenots radošs regulārs studiju darbs – kursam “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” īpaši sagatavoto nodarbību un ieteikto papildus materiālu   studijas, semestra laikā veicot vispārizglītojošu zinātnisku pētījumu “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”.

Studiju semestra laikā ikvienam  interesentam  šeit būs pieejami arī visi iepriekšējā 2020/21. studiju gada pavasara semestrī izmantotie studiju materiāli. Tie var lieti noderēt visiem,  kuri vēlas apsteidzoši iegūt pilnīgu ieskatu līdz šim īstenotajā studiju kursa saturā un šī satura īstenošanas procesā. Proti, šos materiālus  var studēt pirms vai arī līdztekus šajā semestrī atjaunināto un pilnveidoto materiālu apzināšanai, kas notiks atbilstoši šī semestra studiju kalendārajam tematisko nodarbību plānam. 

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA    2021/ 2022. studiju gads   1.semestris

UZMANĪBU : visas studiju kursa iknedēļas nodarbības (lekcijas/semināri) kursa apguvei reģistrētajiem LU studentiem notiek attālinātā tiešsaistē otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00 LU e-studiju nodrošinātajā Microsoft Teams interaktīvās saziņas sistēmā.

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)     Informācija par šo grāmatu atrodama pirmās studiju darba nedēļas materiālos  https://failiem.lv/u/dx8hprynb

Iknedēļas studiju darbs sākas ar attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

Visi DS(1)21-22  rudens semestra patstāvīgajam studiju darbam piedāvātie materiāli pēc notikušajām attālinātās tiešsaistes lekcijām/semināriem  ir pieejami kursa materiālu krātuvē šeit – aktīvā saitehttps://failiem.lv/u/87kykmyhk

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 Pirmās studiju darba nedēlas attālinātās tiešsaistes materiāli

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS konsp.ainava 7.09.21 (3.93 MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  01_DS(1)21-22 Tiešsaiste IEVADS audio 7.09.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <01_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/dx8hprynb 

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Otrās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA konsp.ainava 14.09.21 (3.50 MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMAS,DOMĀŠANA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <02_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/thcdyhtaz

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Trešās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE konsp.ainava 21.09.21 (5.51MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  03_DS(1)21-22 Tiešsaiste DOMU APRITE audio (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <03_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –      https://failiem.lv/u/n9gdhfwm5

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

Ceturtās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāli

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA konsp.ainava (4.92MB)

4 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)21-22 Tiešsaiste DP SAKĀRTOTĪBA audio (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <04_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –     https://failiem.lv/u/bwcbc4qus 

                              

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A konsp.ainava 5.10.21 (4,77MB)

5 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-A audio 5.10.21 (20.6MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi piektās studiju darba nedēļas materiāli <05_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –    https://failiem.lv/u/r7tgwveya

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B konsp.ainava(4.46MB)

6 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-B audio (20.3MB-89min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi sestās studiju darba nedēļas materiāli <06_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/qjyjjsmrm

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB.pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 19.10.21(6.06MB

7 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C audio (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi septītās studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/zpv45vjt8

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts  08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit: 08_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST ābece-C konsp.ainava 26.10.21 (8.30MB)

Uzmanību! 8 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes, tāpat arī atbilstošais video ieraksts diemžēl tehnisku iemeslu dēļ 26.10.21 netika veikts. Taču ir pieejams  atbilstošais  tematiskais studiju materiāls, kas tika izmantots kursa 2019/20. studiju gada 8.studiju darba nedēļā. Lūdzu izmantot šo materiālu.

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas konspekts 07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit:  07_DS(2)18-19 CILVĒKS 19.03.19 (3.65MB)

Tematiskās savulaik klātienes lekcijas audio ieraksts 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi astotās studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei  (ieskaitot arī 19.03.21 izdarīto video ierakstu) ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/nm5pmmvum

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST DZĪVE konsp.ainava 2.11.21 (4.91MB)

9 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 09_DS(1)21-22 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 2.11.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi devītās studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/n8tkmb5zn

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.ainava 9.11.21 (5.36MB)

10 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  10_DS(1)21-22 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 9.11.21 (20.7MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi desmitās studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –   https://failiem.lv/u/v8nmvgq4j

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 11_DS(1)21-22 Tiešsaiste ST konsp.ainavas 16.11.21(9.30MB)

11 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3

klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi vienpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit – https://failiem.lv/u/9a42e7at9 

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

12. attālinātās tiešsaistes  konspekts 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS konsp.ainava 23.11.21 (5.71MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  12_DS(1)21-22 Tiešsaiste VALSTS audio 23.11.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi divpadsmitās studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(1)21-22> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami  bloga datu krātuvē šeit –  https://failiem.lv/u/22cjbbz66

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA

 

 

 

 

Šeit Jūsu interesei un izmantošanai  pieejami  iepriekšējā 2020/21. studiju gada pavasara semestrī  izmantotie studiju materiāli

    ————————————————————————————————————-

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2020/ 2021. studiju gads   2.semestris

     Turpinās 2020/2021. studiju gads, diemžēl joprojām tikai attālināti, saziņā izmantojot atbilstošās datortehnoloģijas.     

All-focus                                   AKTUĀLAS ZIŅAS

Klāt kursa noslēgums – šeit eksāmenu grafika aizpildījums 27.jūnījā plkst. 14:30    DS(2)20-21 Eks.grafiks 27.06.21 14-30   

Kursa īstenošanas sākums – IEVADS –  attālinētā tiešsaistē īstenota  iepazīšanās ar studiju kursu  9. un 16.februārī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. Pec tam katras studiju darba nedēļas otrdienā augšminētajā laikā attālinētā tiešsaistē sekos tematiskās kolektīvās nodarbības – lekcijas un semināri. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs regulārs studiju darbs – kursam “DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA” īpaši sagatavoto nodarbību un ieteikto papildus materiālu   studijas, semestra laikā veicot vispārizglītojošu zinātnisku pētījumu “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu semestra studiju darba nedēļu  materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –             https://failiem.lv/u/ry2pwd7tc


Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un atbilstošās starptautiskās publikācijas .

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Publikācijas žurnālā Journal of Baltic Science Education (2002 – 2020). kas pieejamas mana bloga sadaļā My materials in English. https://blogi.lu.lv/broks/category/materials-in-english/

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit:

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)   V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”, 2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

8. Info par K. Vordermanes grāmatu “Mācīšanās prasmes” Rīga, “ZVAIGZNE ABC”, 2019 (256 lpp.)      <Info sagatavošanā>

Iknedēļas studiju darbs sākas attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto datorizēto saziņu, kurā pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu.

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts. 9.02.21(4.28MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 9.02.21 (20.7MB-90min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi pirmās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/7abhyxxvh

OTRĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Studiju procesa īstenošanas organizācija:  kalendārais plāns, metodika, tehnoloģija”.

2. attālinātās tiešsaistes  konspekts 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(2)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 16.02.21 (4.90MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  02_DS(2)20-21 Tiešsaiste audio 16.02.21 (20.6MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi otrās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/qvx2eecng

TREŠĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domas, domāšana”.

3. attālinātās tiešsaistes  konspekts 03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  03_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 23.02.21 (5.19MB) 

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 03_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 23.02.21 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi trešās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/s7cyuk5ve  

CETURTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DOMU PASAULE – domu aprite”.

4. attālinātās tiešsaistes  konspekts 04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  04_DS(2) 20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE konspekts 2.03.21 (5.77MB) –

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 04_DS(2)20-21 Tiešsaiste DOMU APRITE audio 2.03.21 (21.0MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ceturtās studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2sm8ezhuu

PIEKTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 1”.

5. attālinātās tiešsaistes  konspekts 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (4.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 konspekts 9.03.21 (7.93MB)

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  05_DS(2) 20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-1 audio 9.03.21 (19.6MB).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi PIEKTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/fb24td7js

SESTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 2”.

6. attālinātās tiešsaistes  konspekts 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 16.03.21 (3.46MB)

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  06_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-2 audio 16.03.21 (20.4MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SESTĀS studiju darba nedēļas materiāli <DS(2)20-21> skatīšanai un lejupielādei ir piejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b539zfzee

SEPTĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJAS ĀBECE – 3”.

7. attālinātās tiešsaistes  konspekts  07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)20-21 TiešsaisteST ĀBECE-3 konspekts 23.03.21 (5.56MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST ĀBECE-3 audio 23.03.21 ( 20.6MB-91min).mp3     klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi SEPTĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <07_DS(2)20-21 ST ĀBECE-3> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/4tm9my5fp

STUDIJU DARBA BRĪVDIENU NEDĒĻA  “Pavasaris 2021”.

Attālinātās tiešsaistes  konspekts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit –07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARA vēstule 30.03.21 (1.76MB)

Attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07p_DS(2)20-21 Tiešsaiste PAVASARIS audio 30.03.21 (12.8MB-56min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi  studiju darba brīvdienu nedēļas materiāli <07p_DS(2)20-21 PAVASARIS  30.03.21> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/2ydvmxb3s

ASTOTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒLS kā sistēma”.

8. attālinātās tiešsaistes  konspekts 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit 08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS konsp.(ainava) 6.04.21 (4.41MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  08_DS(2)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS audio 6.04.21 (19.5MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

8. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma audio 17.03.20 (16.6MB-73min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

Visi ASTOTĀS studiju darba nedēļas materiāli <08_DS(2)20-21 CILVĒKS kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/wfa4qghwt

DEVĪTĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma”.

9. attālinātās tiešsaistes  konspekts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB) .pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE konsp.ainava 13.04.21 (3.09MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(2)20-21 Tiešsaiste DZĪVE audio 13.04.21 (21.1MB -92min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  

Visi DEVĪTĀS studiju darba nedēļas materiāli <09_DS(2)20-21 DZĪVE kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/8bnww9hyq

DESMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma”.

10. attālinātās tiešsaistes  konspekts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA konsp.(ainava) 20.04.21 (3.15MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(2)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA audio 20.04.21 (20.7MB-91min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi DESMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <10_DS(2)20-21 SABIEDRĪBA kā sistēma> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/mz8se6rfe

VIENPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SISTĒMU TEORIJA”.

11. attālinātās tiešsaistes  konspekts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST konsp.(ainava) 27.04.21 (2.61MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 11_DS(2)20-21 Tiešsaiste ST audio 27.04.21 (20.7MB-91min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

11. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

Visi VIENPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <11_DS(2)20-21  SISTĒMU TEORIJA> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/p7vrkxxsv

DIVPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “VALSTS sistemoloģija”.

12. attālinātā tiešsaiste 2021.gada 4.maijā  nenotika – tā ir Valsts svētku diena.  Taču šī diena šogad ievadīja mūsu kursa 12. studiju darba nedēļu un tās tematiskie studiju materiāli ir pieejami šeit:

12. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 13_DS(2) VALSTS stml. konsp. 5.05.20 (4.43MB)

12. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –  13_DS(2) VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

Visi DIVPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <12_DS(2)20-21  VALSTS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/7q8gj7cv3

TRĪSPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

13. attālinātās tiešsaistes  konspekts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml.konsp.(ainava) 11.05.21 (3.34MB)

13. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(2)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBA audio 11.05.21 (20.9MB-92min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3

 

Visi TRĪSPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <13_DS(2)20-21  IZGLĪTĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/b36f7ds53

ČETRPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PĒTNIECĪBAS  sistemoloģija”

14. attālinātās tiešsaistes  konspekts 14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  14_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBAS stml.konsp.(ainava)18.05.21 (2.50MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(2)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECĪBA audio 18.05.21 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  – 11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 

 

Visi ČETRPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <14_DS(2)20-21  PĒTNIECĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/67r3zpwup

PIECPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “PERSONĪBAS sistemoloģija”

15. attālinātās tiešsaistes  konspekts 15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  15_DS(2) 20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml.konsp.(ainava) 25.05.21 (2.71MB)

15. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(2)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 25.05.21 (21MB-92 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –14_DS(2)19-20 PERSONĪBA konsp. 12.05.20 (2.93MB)

15. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi PIECPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <15_DS(2)20-21  PERSONĪBAS sistemoloģija> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit – https://failiem.lv/u/defy4bftk 

SEŠPADSMITĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA “NOBEIGUMS”.

16. attālinātās tiešsaistes  konspekts  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  16_DS(2) 20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konsp.(ainava) 1.06.21 (2.95MB)

16. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(2)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 1.06.21 (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

16. nedēļas tematiskās  videolekcijas konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit  –  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. nedēļas tematiskās videolekcijas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 

Visi SEŠPADSMITĀS studiju darba nedēļas materiāli <16_DS(2)20-21  NOBEIGUMS> skatīšanai un lejupielādei ir pieejami skatīšanai un lejuplādei šeit –  https://failiem.lv/u/5zfs4cg8q

Līdz ar to esam pabeiguši šī semestra studiju darbu – kursa tematisko materiālu apzināšanu. Lai sokas un izdodas  mūsu studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija ” atbilstošā izglītojošā zinātniskā pētījuma “Sistēmiskā domāšana” pētījuma pārskata pabeigšana un pētījuma rezultātu ziņojuma izstrāde un īstenošana – prezentācija kā kursa noslēguma eksāmens.

PALDIES VISIEM PAR SADARBĪBU, lai gūtās teorētiskās atziņas labi kalpo Jūsu turpmākās dzīves praksē!

******************************************************************************************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami dažu iepriekšējo semestru studiju materiāli

*********************************************************************

  DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA   2020/ 2021. studiju gads    1.semestris

AKTUĀLAS ZIŅAS

Esam kursa īstenošanas noslēguma posmā, proti pavisam drīz sāksies ziemas eksāmenu sesija – studiju gaitā sasniegto rezultātu vērtēšana. Šeit turpinājumā ieskatam informācija par mūsu kursa noslēguma organizāciju janvārī, eksāmenu sesijas laikā no 2021.gada 4. līdz 29.janvārim.   

Informatīva vēstule      Īp.v.Nr.5 16.12.20

DS(1)20-21 Eks.grafiks 16.12.20

*********************************************************

                             Kursa īstenošanas sākums –  pirmā attālinātā iepazīšanās nodarbība otrdien, 8. septembrī no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams nodrošinātajā tiešsaistē. 

Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Visu kursa tematisko nodarbību shematiskie konspekti   PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, Tematiskie audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi. 

Visu  nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit –                               https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sākot ar šo semestri atbilstoši studiju kalendārajam plānam otrdienās no plkst. 16:30 līdz 18:00  LU e-studiju Microsoft Teams vidē īstenojas attālinātas interaktīvas tiešsaistes semināri, kas noslēdz aizvadītās un ievada uzsāktās  studiju darba nedēlas patstāvīgo darbu.

   Jūsu piedalīšanās attālinātā interaktīvā tiešsaistes saziņā visai būtiski atšķirsies no tradicionālo lekciju apmeklēšanas, tiekoties gan ar lektoru, gan savstarpēji  tiešsaistē klātienē. Proti, lekcijas attālinātā tiešsaistē netiks lasītas, tās tiek Jums piedāvātas jau esošu atbilstošo lekciju videoierakstu veidā (mp4 formātā). Līdztekus arī lekciju shematiskie konspekti (pdf vai pptx formātā) un atbilstošie audio ieraksti (mp3 formātā).

    Iknedēļas studiju darbu sākot ar  augšminēto attālināto interaktīvo tiešsaistē īstenoto saziņu, pēc iepriekšējās nedēļas veikuma apspriešanas (jautājumi–atbildes) notiek vispārīga iepazīšanās ar nākamās nedēļas patstāvīgi radošā  darba tēmu (arī jautājumi-atbildes)  

  Kursa studiju procesā izteikti dominē patstāvīgi radošs studiju darbs

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kursa STUDIJU MATERIĀLI

PIRMĀ STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  

Pirmās studiju darba nedēļas attālinātās tiešsaistes materiāls 

1. attālinātās tiešsaistes  konspekts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir šeit –  01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 konspekts 8.09.20 (4.96MB)

1. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 audio 8.09.20 (20.5MB-90min).mp3   klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

1. attālinātās tiešsaistes videoieraksts 01_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-1 video 8.09.20 (372MB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit:   https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 Pirmās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

1.tēmas shematiskais konspekts  01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei būs pieejami šeit – 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.02.190(2.82MB)

1.tēmas audio ieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 5.0219 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. tēmas videoieraksts 01_DS(2) 18-19 IEVADS-1 video 5.02.19 (1.46GB -88min).mp4 skatīšanaI un lejupielādei ir šeit :  https://failiem.lv/u/kanvd2a8

OTRĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  

Otrās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaisttes materiāli

2. attālinātās tiešsaistes konspekts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir šeit – 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 konspekts 15.09.20 (2.62MB)

2. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 02_DS(1)20-21 Tiešsaiste IEVADS-2 audio 15.09.20 (21.4MB-94min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

2. attālinātās tiešsaistes video ieraksts skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8– 

Otrās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

2.tēmas shematiskais konspekts  02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB).pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   02_DS(2) IEVADS-2 konspekts 11.02.20 (3.67MB)     

2.tēmas audio ieraksts  02_DS(2)19-20 IEVADS-2 audio 11.02.20 (18.7MB-82min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

2.tēmas video ieraksts  02_DS(2) 19-20 IEVADS-2 video 11.02.20 (1.45GB-87min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TREŠĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Domas, domāšana – DOMU PASAULE” 

Trešās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli                      

  3. attālinātās tiešsaistes konspekts   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)

3. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE audio 22.09.20 (21.3MB-93min).mp3 

 3. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE video 22.09.20 (806MB-143min).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Trešās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

3.tēmas shematiskais konspekts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20.pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –   03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE konspekts (3.75MB)18.02.20

3.tēmas audio ieraksts  03_DOMU PASAULE audio18.02.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:   

3.tēmas tematiskais video ieraksts  03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE video18.02.20 (1.58GB-95min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par pētījuma pārskata IEVADA izstrādi Īp.vēstule Nr.1 24.09.20

CETURTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – A” 

Ceturtās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

4. attālinātās tiešsaistes konspekts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) konspekts 29.09.20 (4.13MB) 

4. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) audio 29.09.29 (20.8MB).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 4. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 04_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (A) video 29.09.29 (262MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Ceturtās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

4.tēmas shematiskais konspekts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) konspekts 25.02.20 (3.17MB)

4.tēmas audio ieraksts  04_DS(2)19-20 ST ābece (A) audio 25.02.20 (10,4MB-46 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:  

4.tēmas tematiskais video ieraksts 04_DS(2)19-20 ST ābece (A) video 25.02.20 (808MB-47 min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

 

PIEKTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – B” 

Piektās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

5. attālinātās tiešsaistes konspekts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) konspekts 6.10.20 (4.17MB)  

5. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) audio 6.10.20 (20.6MB-90 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 5. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 05_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece (B) video 6.10.20 (303MB-95 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Piektās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

5. tēmas shematiskais konspekts 05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit –  05_DS(2) ST ābece-B konspekts 3.03.20 (3.25MB)

5. tēmas audio ieraksts   05_DS(2) ST ābece-B audio 3.03.20 (15.1MB-66 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

5.tēmas tematiskais video ieraksts 05_DS(2) ST ābece-B video 3.03.20 (1.11GB-67 min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Otrā ĪPAŠĀ VĒSTULE VISIEM : par aizvadītajās nedēļas paveikto studiju darbu                                     Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB).pdf                 Īp.vēstule Nr.2 8.10.20 2.15MB)

SESTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C1” 

Sestās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

6. attālinātās tiešsaistes konspekts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 konspekts 13.10.20

6. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 audio 13.10.20 (21.7MB-95min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 6. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 06_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C1 video 13.10.20 (309MB).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Sestās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

6. tēmas shematiskais konspekts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA konspekts 10.03.20 (3.65MB) 

6. tēmas audio ieraksts  06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA audio 10.03.20 (13.9-61min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit: 

6.tēmas tematiskais video ieraksts 06_DS(2)19-20 ST ābece C-MAINĪBA video 10.03.20 (1.03GB 62min).MP4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEPTĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “Sistēmu teorijas ābece – C2” 

Septītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

7. attālinātās tiešsaistes konspekts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB) .pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA konspekts 20.10.20 (5.07MB)

7. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA audio 20.10.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 7. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 07_DS(1)20-21 Tiešsaiste ST ābece C2 ATTĪSTĪBA video 20.10.20 (305MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8 – 

Septītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

7. tēmas shematiskais konspekts 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA konspekts 19.05.20 (3.78MB)

7. tēmas audio ieraksts   klausīšanai 15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA audio19.05.20 (21.2MB-93min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

7.tēmas tematiskais video ieraksts  15_DS(2)19-20 ATTĪSTĪBA video 19.05.20 (1.56GB-94min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ASTOTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “CILVĒKS kā sistēma” 

Astotās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

8. attālinātās tiešsaistes konspekts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma konspekts(4.97MB)

8. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma audio (20.1MB-88min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 8. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  08_DS(1)20-21 Tiešsaiste CILVĒKS kā sistēma video (263MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Astotās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

8. tēmas shematiskais konspekts  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit  07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma konspekts 17.03.20 (3.80MB)

8. tēmas audio ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma16.03.20 audio 16.6MB-73min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

8.tēmas tematiskais video ieraksts 07_DS(2)19-20 CILVĒKS kā sistēma 17.03.20 video (1.21GB -73min).MP4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DEVĪTĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “DZĪVE kā sistēma” 

Devītās  studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

9. attālinātās tiešsaistes konspekts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB).pdf  skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma konspekts 3.11.20 (4.15MB)

9. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma audio 3.11.20 (20.5MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

9. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 09_DS(1)20-21 Tiešsaiste DZĪVE kā sistēma video 3.11.20 (263MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Devītās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

9. tēmas shematiskais konspekts  08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma konspekts 24.03.20 (2.64MB)

9. tēmas audio ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma audio 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

9.tēmas tematiskais video ieraksts 08_DS(2)19-20 DZĪVE kā sistēma video 24.03.20 (1.46GB-88min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DESMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “SABIEDRĪBA kā sistēma” 

Desmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

10. attālinātās tiešsaistes konspekts  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 10.11.20 (5.56MB)

10. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma audio 10.11.20 (20.5MB-90mi).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

10. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 10_DS(1)20-21 Tiešsaiste SABIEDRĪBA kā sistēma video 10.11.20 (281MB).mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Desmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

10. tēmas shematiskais konspekts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB) .pdf  skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma konspekts 31.03.20 (4.76MB)

10. tēmas audio ieraksts  09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma audio 31.03.20 (20.3 MB-89min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

10.tēmas tematiskais video ieraksts 09_DS(2)19-20 SABIEDRĪBA kā sistēma video 31.03.20 (1.61GB-97min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

VIENPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “Sistēmu teorijas vispārīgs pārskats”

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

11. attālinātās tiešsaistes konspekts  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –  11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA konspekts 17.11.20 (5.69MB)

11. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit – 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA audio 17.11.20 (20.3MB).mp3

 

11. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 11_DS(1)20-21 Tiešsaiste SISTĒMU TEORIJA video 17.11.20 (265MB).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Vienpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

11. tēmas shematiskais konspekts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit : 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA konspekts 14.04.20 (4.00MB)

11. tēmas audio ieraksts  10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA audio 14.04.20 (20.6MB-90 min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

11.tēmas tematiskais video ieraksts 10_DS(2)19-20 SISTĒMU TEORIJA video 14.04.20 (1.50GB-90 min).mp4   skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

DIVPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “VALSTS sistemoloģija”

Divpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

12. attālinātās tiešsaistes konspekts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB).pdf   skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml konspekts 24.11.20 (4.81MB)

12 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. audio 24.11.20 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit  

12. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 12_DS(1)20-21 Tiešsaiste VALSTS stml. video 24.11.20 (327MB-93min).mp4   skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Divpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

12. tēmas shematiskais konspekts  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20.pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  13_DS(2)19-20 VALSTS konspekts 5.05.20

12. tēmas audio ieraksts   klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. audio 5.05.20 (21,5MB-94min).mp3 

12.tēmas tematiskais video ieraksts  13_DS(2)19-20 VALSTS stml. video 5.05.20 (1.65GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

TRĪSPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

13. attālinātās tiešsaistes konspekts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml konspekts 1.12.20 (5.47MB)

13 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml audio 1.12.20 (20.4MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

13. attālinātās tiešsaistes video ieraksti 13_DS(1)20-21 Tiešsaiste IZGLĪTĪBAS stml video 1.12.20 (304MB-93min).mp4 un A.Broks Educ.for Tomorrow (5-33min 95MB) 28.11.16(1).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Trīspadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

13. tēmas shematiskais konspekts  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBAS stml. konspekts 24.04.20 (3.56MB)

13. tēmas audio ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. audio 24.04.20 (21.0MB-92min).mp3 klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

13.tēmas tematiskais video ieraksts 12_DS(2)19-20 IZGLĪTĪBAS stml. video 24.04.20 (1.55GB-93min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

ČETRPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

14. attālinātās tiešsaistes konspekts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. konspekts 8.12.20 (3.75MB)

14. attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. audio 8.12.20.20 (20.8MB-91min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

14. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 14_DS(1)20-21 Tiešsaiste PĒTNIECIBAS stml. video 8.12.20.20 (254MB-92min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Četrpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

14. tēmas shematiskais konspekts  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :  11_DS(2)19-20 PĒTNIECĪBAS stml. konspekts 21.04.20 (6.22MB)

14. tēmas audio ieraksts  klausīšanai 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. audio 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 bez lejupielādes ir pieejams šeit:

14. tēmas tematiskais video ieraksts 11_DS(2)19-20 PĒTNIECIBAS stml. video 21.04.20 (1.48GB-90min).mp4  skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

PIECPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA  “PERSONĪBAS sistemoloģija”

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

15. attālinātās tiešsaistes konspekts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20.pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. konspekts (3.12MB) 15.12.20

15 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBA audio 15.12.20 (89 min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

15. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 15_DS(1)20-21 Tiešsaiste PERSONĪBAS stml. video (255MB) 15.12.20.mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Piecpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

15. tēmas shematiskais konspekts  14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :   14_DS(2)19-20 PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB)

15. tēmas audio ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA audio 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

15.tēmas tematiskais video ieraksts 14_DS(2)19-20 PERSONĪBA video 12.05.20 (1.47GB-99min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

SEŠPADSMITĀ  STUDIJU DARBA NEDĒĻA   “NOBEIGUMS”

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas  attālinātās tiešsaistes  materiāli

16. attālinātās tiešsaistes konspekts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit – 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB)

16 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts 16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS audio 22.12.20 (17.7MB-78min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

 16. attālinātās tiešsaistes video ieraksts  16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS video 22.12.20 (295MB-78min).mp4 skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Sešpadsmitās studiju darba nedēļas tematiskie studiju materiali

16. tēmas shematiskais konspekts  16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB).pdf skatīšanai un lejupielādei ir pieejams šeit :    16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS konspekts 26.05.20 (2.82MB)

16. tēmas audio ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS audio 26.05.20 (16.3MB-72min).mp3  klausīšanai  bez lejupielādes ir pieejams šeit:

  16.tēmas tematiskais video ieraksts 16_DS(2)19-20 NOBEIGUMS video 26.05.20 (1.19GB-72min).mp4 skatīšanai un lejupielādei  ir pieejams šeit – https://failiem.lv/u/kanvd2a8

Apsveicu – esam pabeiguši 2020-2021. skolas gada 1.semestra studiju darbu! Novēlu jaukas Ziemassvētku un Jaungada brīvdienas, kā arī Laimīgu Jauno 2021. gadu!

 STUDIJU KURSA    “N O S L Ē G U M S”

Attālinātās tiešsaistes  materiāli

17. attālinātās tiešsaistes konspekts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB).pdf skatīšanai un un lejupielādei ir šeit –   17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS konspekts 29.12.20 4.71MB)

17 attālinātās tiešsaistes audio ieraksts  17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS audio 29.12.20 (16.6MB-73min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir šeit –

17. attālinātās tiešsaistes video ieraksts 17_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOSLĒGUMS video (274MB-74min) 29.12.20.mp4  skatīšanai un lejupielādei ir šeit https://failiem.lv/u/kanvd2a8

**************************************************************

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējo semestru studiju materiāli

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    2.semestris

Studiju kalendārais plāns

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit                              https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

+++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  4.02.2020    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(2)19-20 IEVADS-1 4.02.20

 1. nod. audio ieraksts   01_DS(2)19-20 IEVADS -1 (14.7MB-64 min)   klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).                                                        A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).                                           A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:   A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija   V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.) J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Otrā  nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  15.09.2020   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei – 02_DS(2) IEVADS-2 11.02.20 (3.67MB)

2. nod. audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit –

 

++++++++++++++++++++++

1. D A Ļ A 

“DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana, sakārtotība

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana, sakārtotība” skatīšanai un lejupielāde  03_DS(2) 19-20 18.02.20

3. klātienes nodarbības audio ieraksts 03_DS(2)19-20 DOMU PASAULE 18.02.20 (19.6MB-86min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece -A”  skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 19-20 STabc A 25.02.20

4. klātienes nodarbības audio ieraksts 04_DS(2) ST ābece A 25.02.20 (10,4MB-46 min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece -B”  skatīšanai un lejupielādei 05_DS(2) 1.2.2 ST ābece B 3.03.20

5 klātienes nodarbības audio ieraksts  05_DS(2) ST ābece B 3.03.20 (15.1MB-66 min) klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Sestā studiju darba nedēļa – 6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece – C”  skatīšanai un lejupielādei 06_DS(2) ST ābece C 10.03.20

6.vēstule  6.vēstule 12.03.20

6. klātienes nodarbības audio ieraksts   klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 06_DS(2) ST ābece C 10.03.20 (13.9-61min).mp3

 

Septītā studiju darba nedēļa – 7. nodarbības – semināra shematiskais materiāls par tēmu “CILVĒKS kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei  07_DS(2) 1.3.1 CILVĒKS kā sistēma 17.03.20 (3.80MB)

7.vēstule  7.vēstule 17.03.20 (1.14MB)

7. nodarbības materiāla  audio ieraksts  07_DS(2) CILVĒKS 16.03.20 16.6MB-73min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Astotā studiju darba nedēļa – 8.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “DZĪVE kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei 08_DS(2) DZĪVE kā sistēma 24.03.20 (2.64MB)

8.vēstule 8.vēstule 20.03.20 (1.51MB)

8. nodarbības materiāla audio ieraksts  08_DS(2) DZĪVE kā sistēma 24.03.20 (19.6MB-86min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

Devītā studiju darba nedēļa – 9.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma”  skatīšanai un lejupielādei 09_DS(2) SABIEDRĪBA kā sistēma 31.03.20 (4.76MB)

Devītā vēstule: 9.vēstule 30.03.20 (1.94MB)

9. nodarbības materiāla audio ieraksts  09_DS(2) SABIEDRĪBA kā sistēma 31.03.20 (20.3MB-89min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

2. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA – vispārīgo pamatatziņu pārskats”

Desmitā studiju darba nedēļa -10.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “SISTĒMU TEORIJA – vispārīgo pamatatziņu pārskats”  skatīšanai un lejupielādei –10_DS(2) 2.daļa ST 14.04.20

Desmitā vēstule: 10.vēstule 12.04.20 kor. (1.66MB)

10. nodarbības materiāla audio ieraksts  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 10_DS(2) 2.daļa ST 14.04.20 (20.6MB-90min).mp3

3. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa -11.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “PĒTNIECĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 11_DS(2) 19-20 PĒTNIECĪBAS stml. 21.04.20 (6.22MB) 

Vienpadsmitā vēstule:  11.vēstule 20.04.20 (1,27MB)

11. nodarbības materiāla audio ieraksts 11_DS(2) PĒTNIECIBAS stml. 21.04.20 (20,4MB-90min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Divpadsmitā studiju darba nedēļa -12.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “IZGLĪTĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 12_DS(2) 19-20 IZGLĪTĪBA 28.04.20 (3.56MB)

Divpadsmitā vēstule: 12.vēstule 24.04.20 (1.48MB)

12. nodarbības materiāla audio ieraksts    klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa -13.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “VALSTS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei –13_DS(2) VALSTS stml. 5.05.20

Trīspadsmitā vēstule: 13.vēstule 4.05.2020 (1.81MB)

13. nodarbības materiāla audio ieraksts   13_DS(2) VALSTS stml.(21,5MB-94min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit;

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa – 14.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “PERSONĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei – 14_DS(2) PERSONĪBA 12.05.20 (2.93MB)

Četrpadsmitā vēstule: 14.vēstule10.05.20 (1.42MB)

14. nodarbības materiāla audio ieraksts 14_DS(2) PERSONĪBAS stml. 12.05.20 (19.1MB-84min).mp3    klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit;

 

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa – 15.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “ATTĪSTĪBAS sistemoloģija”  skatīšanai un lejupielādei –15_DS(2) ATTĪSTĪBA 19.05.20 (3.78MB)

Piecpadsmitā vēstule:15.vēstule15.05.20 (1.41MB)

15. nodarbības materiāla audio ieraksts  15_DS(2) ATTĪSTĪBA 19.05.20 (21.2MB-93min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa – 16.  nodarbības shematiskais materiāls par tēmu “NOBEIGUMS”  skatīšanai un lejupielādei –16_DS(2) NOBEIGUMS 26.05.20 (2.82MB)

16.vēstule 25.05.20 (1.61MB)

16. nodarbības materiāla audio ieraksts  16_DS(2) 26.05.20 (!6.3MB-72min).mp3  klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit:

 

 

A t g ā d i n ā j u m s : visu nodarbību materiāli (shematiskie konspekti PDF formātā, audio ieraksti MP3  formātā un videoieraksti MP4 formātā) ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit    https://failiem.lv/u/2dfuzmy2

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ejot lejup –  te pieejami iepriekšējā studiju gada abu semestru                  studiju materiāli

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2019/ 2020. studiju gads    1.semestris

                                  

Aktuālas ziņas

Eksāmenu grafiks – pieteikumi uz 25.12.19 plkst. 20:00                                         DS(1) 19-20 eks.grafiks 25.12.19 20-00                                   

Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                                                3. un 10.09.2019 LU Datorikas fakultātes 12.aud. (334.telpā) Raiņa b. 19        no plkst. 16:30 līdz 18:00

Studiju kalendārais plāns un prasības novērtējuma ieguvei DS(1) 19-20 Kalend. plāns un prasības

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā skatāmi un pieejami lejupielādei šeit blogā, bet visi audio ieraksti šeit blogā ir tikai klausāmi,

Visu klātienes nodarbību shematiskie konspekti PDF formātā un audio ieraksti MP3  formātā ir pieejami skatīšanai, klausīšanai un lejupielādei šeit   https://failiem.lv/u/8473nhda 

Video ieraksti šajā semestrēi netika veikti.  

      +++++++++++++++++++++++++++

         I E V A D S    

Pirmā klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  3.09.2019    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit – 01 DS(1) Ievads-1 3.09.19

 1. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit:

 

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas un ziņojums starptautiskajā simpozijā BalticSTE2019 :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu).  A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf
 3. Starptautiskā zinātniskā simpozija BalticSTE2019 interaktīvās plenārsēdes ziņojuma shematiskais konspekts:  A.Broks BalticSTE2019 Key-note speech paper

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

4. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija  V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

5.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

6. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)  J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

7. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.)  E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

Otrā  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju”  10.09.2019   Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei –  02_DS(1) IEVADS-2 10.09.19

2. nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes  ir pieejams šeit –

++++++++++++++++++++++

1. D A Ļ A 

“DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana, sakārtotība

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana, sakārtotība” skatīšanai un lejupielādei – 03_DS(1) 19-20 17.09.19

3. klātienes nodarbības audio ieraksts 03 _DS(1) 1.1. Cilv. Domu Pasaule 17.09.19 (19.9MB-87min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

 

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmas, sistēmu vispārīgās īpašības” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(1) 19-20 STabc A 24.09.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts 04_DS(1) 1.2.1 ST ābece A 24.09.19 (22.9MB-100 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu struktūras, sistēmu struktūru hiearhija” skatīšanai un lejupielādei 05_DS(1) 19-20 STabc B 1.10.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts 05_DS(1) 1.2.2 ST ābece B 1.10.19 (23.3MB – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Sestā studiju darba nedēļa – 6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu mainība, procesuālās sistēmas” skatīšanai un lejupielādei 06_DS(1) 1.2.3 ST abc C 8.10.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts 06_DS(1) 1.2.3 ST ābece C 8.10.19 (19.1MB-84 min).mp3 – 102min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

3.nodaļa   Lielo Domu sistemoloģija

Septītā studiju darba nedēļa – 7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “CILVĒKS kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts 07_DS(1) 1.3.1 Cilvēks kā sistēma 15.10.19 (23.1MB-101 min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Astotā studiju darba nedēļa – 8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka DZĪVE kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 08_DS(1) Cilvēka DZĪVE kā sistēma 22.10.19

8. klātienes nodarbības audio ieraksts 08_DS(1) 1.3.2 DZĪVE 22.10.19 (22.0MB-96min).mp3 klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

Devītā studiju darba nedēļa – 9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA kā sistēma” skatīšanai un lejupielādei 09_DS(1) SABIEDRĪBA 29.10.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 09_DS(1) 1.3.3 SABIEDRĪBA 29.10.19 (22.3MB-98 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit

 

 2. D A Ļ A 

“SISTĒMU TEORIJA (vispārīgs pārskats)

Desmitā studiju darba nedēļa – 10. klātienes nodarbības (seminārs par kursa 1.daļā paveikto,  kursa 2.daļas  shematiskais konspekts  lejupielādei – 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19

10. klātienes nodarbības audio ieraksts  klausīšanai 10_DS(1) 2.daļa ST 5.11.19 (15.1MB – 66 min).mp3  bez lejupielādes ir pieejams šeit 

 

 3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Vienpadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 11_DS(1) 3.1 VALSTS stml. 12.11.19 (20.5MB – 90 min).mp3

 

Divpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –12_DS(1) 19-20 IZGLĪTĪBA Domu kartes 19.11.19 (3.59MB)

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 12_DS(1) 3.2 IZGLĪTĪBAS stml.19.11.19 (18.6MB – 82 min).mp3

 

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –13_DS(1) 19-20 PĒTNIECĪBA Domu kartes 26.11.19 (2.94MB)

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 13_DS(1) 3.3 PĒTNIECĪBAS stm. 26.11.19 (13.4MB – 59 min).mp3   

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “PERSONĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-14_DS(1) 19-20 PERSONĪBA Domu kartes 3.12.19 (4.44MB)

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 14_DS(1) 3.4 PERSONĪBAS stml. 3.12.19 (15.8MB – 69 min).mp3

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa –  studiju kursa 3.daļas tēma “IZZIŅAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 15.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei-15_DS(1) SAZIŅAS stml. 10.12.19 Domu kartes(2.74MB)

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit- 15_DS(1) 3.5 SAZIŅAS stml.10.12.19 (15.1MB – 66 min).mp3

 

NOBEIGUMS

Sešpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts 16_DS(1) NOBEIGUMS 17.12.19 Domu kartes (3.91MB)

16. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

Veiksmīgu visiem semestra noslēgumu!

**************************************************************

**************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2018/ 2019. studiju gads    2.semestris

Aktuālas ziņas 

                                     Sākuma tikšanās – kursa IEVADS                                                              5. un 12.02.2019 LU Akadēmiskā centra Dabas mājas 334.telpā no plkst. 16:30 līdz 18:00

Nodarbību kalendārais plāns  DS(2) 18-19 Kalend.plāns                          

Noslēguma ziņojumu grafiki    DS(2) ziņojumi 29.04.19       DS(2) ziņojumi 29.05.19                                                                                                                  Šeit redzams jūnijā paredzēto ziņojumu grafiks.  Grafiks aizpildas pieteikumu ienākšanas secībā.     DS(2) ziņojumu grafiks 22-28.06.19

             I E V A D S    

PIRMĀ klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa būtību un sūtību, tā autoru, galvenajiem ieteicamajiem studiju informācijas avotiem”  5.02.2019                                                                                             Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei ir pieejami šeit –   01_DS(2) 18-19 Ievads-1 (2.82MB)

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 01_DS(2) 18-19 5.02.19 (19.9MB-87min).mp3 ir pieejams šeit –

1. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

Kā studijām ieteicamie galvenie informācijas avoti vispirms ir minamas divas kursa autora monogrāfijas :

 1. Populārzinātniska monogrāfija “SISTĒMAS AP MUMS UN MĒS SISTĒMĀS”, 1988  (Var lasīt šeit tieši uz ekrāna vai arī lejuplādēt uz ekrāna atvērto pdf failu uz savu datoru).  A.Broks_SIST.AP MUMS-1988-(fotokopija) pdf
 2. Monogrāfija “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, 2000  (Arhivēta pdf failu mape, kuru ieteicams        lejuplādēt uz savu datoru, atarhivēt un tad lasīt katru atsevišķo pdf failu). A.Broks_IZGL.STML-2000 (manuskripts) pdf

Studiju kursam kā galvenie informācijas avoti ir ieteicami arī citu autoru sagatavotie materiāli, sākotnējā informācija par kuriem pieejama šeit  lasīšanai un/vai lejupielādei šeit –

    3. V.Palamarčukas grāmata  SKOLA MĀCA DOMĀT. Rīga, „Zvaigzne“, 1984 (109 lpp.) – fotokopija  V.Palamarčuka_SKOLA MĀCA_DOMĀT, 1984 -1.puse (17.3MB pdf)     V.Palamarčuka_SKOLA_MĀCA_DOMĀT, 1984 -2.puse (21.7MB pdf)

    4.Info par R.Lanzas un B.Bermana grāmatu “Biocentrisms”, Rīga, “Jumava”, 2017 (222 lpp.)  R.Lanza, B. Bermans BIOCENTRISMS, 2009 (13.8MB pdf)

5. Info par J. Muraškovska grāmatu “Talantīgās domāšanas “noslēpumi””, 2015 (430 lpp.)  J.Muraškovskis TALANTĪGĀ DOMĀŠANA, 2015 (5.87MB pdf)

6. Info par E.de Bono grāmatu “Domā kamēr nav par vēlu”. Rīga, „Zvaigzne ABC”,2012 (255 lpp.) E.de Bono_DOMĀ KAMĒR NAV PAR VĒLU,_2012 (3.94MB pdf)

OTRĀ  klātienes nodarbība  “Iepazīšanās ar studiju kursa īstenošanas sistēmisko organizāciju un  ieteicamajiem studiju papildus informācijas avotiem”  12.02.2019    Nodarbības shematiskais konspekts skatīšanai un lejupielādei      02_DS(2) IEVADS-2 12.02.19 

Nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes 02_DS(2) 18-19 Ievads-2 12.02.19 (22.6MB-99 min).mp3 ir pieejams šeit –

2. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –   https://failiem.lv/u/whjbeear

1. D A Ļ A 

“DOMU, DOMĀŠANAS SAKĀRTOTĪBA jeb SISTĒMISMS

1.nodaļa    Cilvēka Domu Pasaule: domas, domāšana

Trešā studiju darba nedēļa – 3. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Cilvēka Domu Pasaule – domas, domāšana” skatīšanai un lejupielādei –   03_DS(3) 18-19 19.02.19 

3. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

3. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejams šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

2.nodaļa   Sistēmu teorijas ābece   (STabc)

Ceturtā studiju darba nedēļa – 4. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece A” skatīšanai un lejupielādei – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19

4. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 04_DS(2) 18-19 STabc A 26.02.19 (20.8MB-89min).mp3

4. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Piektā studiju darba nedēļa – 5. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece B” skatīšanai un lejupielādei – 05_DS(2) 18-19 STabc B 5.03.19

5. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -05_DS(2) 18-19 5.03.19 (22.9MB-100min).mp3

5. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Sestā studiju darba nedēļa -6. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “Sistēmu teorijas ābece C” skatīšanai un lejupielādei – 06_DS(2) STabc C 12.03.19

6. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -06_DS(2) 18-19 12.03.19 (21.4MB-94min).mp3

6. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

3.nodaļa Cilvēces Lielo Domu sistēma (Lielo Domu kvadrāts)

Septītā studiju darba nedēļa -7. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “VISUMS un CILVĒKS” skatīšanai un lejupielādei –   07_DS(2) V&C 19.03.19

7. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – 07_DS(2) 18-19 19.03.19 (21.3MB-93min).mp3

7. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/whjbeear

Astotā studiju darba nedēļa -8. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “DZĪVE” skatīšanai un lejupielādei –  08_DS(2) DZĪVE 26.03.18

8. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –  08_DS(2) 18-19 26.03.19 (22.1MB-97min).mp3

8. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Devītā studiju darba nedēļa -9. klātienes nodarbības shematiskais konspekts par tēmu “SABIEDRĪBA” skatīšanai un lejupielādei – 09_DS(2) 18-19 SABIEDRĪBA 2.04.19

9. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit – _DS(2) 18-19 2.04.19 (22.8MB-100min).mp3

9. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

2. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJAS PAMATU PĀRSKATS”

Desmitā studiju darba nedēļa – seminārs par kursa 1.daļa paveikto,  kursa 2.daļaS “SISTĒMU TEORIJA”  shematiskais konspekts  lejupielādei –10_DS(2) 18-19 ST 9.04.19

10. klātienes nodarbības -2.daļas īsā pārskata audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit -10_DS(2) 2.daļa ST 9.04.19 (4.43MB-20min).mp3

10. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

 3. D A Ļ A  “SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ”

Viepadsmitā studiju darba nedēļa – sākam studiju kursa 3.daļu ar tēmu “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOGIJA”, šeit 11.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 11_DS(2) 18-19 IZGLĪTĪBA 23.04.19

11. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

11. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Divpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “VALSTS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 12.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei – 12_DS(2) VALSTS 7.05.19

12. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

12. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Trīspadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA”, šeit 13.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –     13_DS(2) 18-19 PĒTNIECĪBA 14.05.19

13. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

13. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

Četrpadsmitā studiju darba nedēļa – turpinām studiju kursa 3.daļu ar tēmu “PERSONĪBAS  SISTEMOLOĢIJA”, šeit 14.klātienes nodarbības shematiskais konspekts  lejupielādei –  14_DS(1) PERSONĪBA 21.05.19

14. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

14. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit – https://failiem.lv/u/whjbeear

NOBEIGUMS

Piecpadsmitā studiju darba nedēļa – šeit skatīšanai un lejupielādei KLĀTIENES nodarbības noslēdzošās tikšanās  shematiskais konspekts – 15_DS(2) NOBEIGUMS 28.05.19

15. klātienes nodarbības audio ieraksts klausīšanai bez lejupielādes ir pieejams šeit –

15. nodarbības audio un video ieraksti lejupielādei ir pieejami šeit –  https://failiem.lv/u/wv73cftq

2018-2019. studiju gada 2.semestris tuvojas noslēgumam : ir beigušās klātienes nodarbības, kuru atbilstošie materiāli ir pieejami šajā blogā. Atliek sagatavot un līdz 15..jūnijam iesūtīt vērtējumam izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” pārskatu un ziņojuma materiālu. Lai visiem labi sokas atlikušie darbi, jauku pavasari vadot un Vasaras saulgriežus veiksmīgi gaidot un sagaidot!

************************************************************************************************************************************************

Senākie kursa studiju materiāli blogā nav saglabāti.

*********************************************************************03_DS(1)20-21 Tiešsaiste DOMU PASAULE konspekts 22.09.20 (4.63MB)16_DS(1)20-21 Tiešsaiste NOBEIGUMS konspekts 22.12.20 (6.31MB)

Leave a Comment