LaTeX latviešu valodas atbalsta konfigurēšana uz Linux un Windows

Tex Live konfigurācija (Linux)

Modernas TeX distribūcijas piedāvā jaunu, modernu, TeX dzinēju XeTeX, kas atbalsta UTF-8 kodējumu un spēj izmantot sistēmas fontus (piem., TrueType fontus). TeX Live jaunākajā distributīvā jau ir iekļauti visi nepieciešamie latviešu valodas atbalsta faili. Ir ieteicams izmantot vismaz TeX Live 2008. Vēlams izmantot TeX Live 2009.

Lai pieslēgtu latviešu valodas atbalstu:

 • (a) Ja instalētajā TeX Live distributīvā nav pieejami latviešu valodas faili, latv_xetex.tar.bz2 saturs jāatarhivē TeX instalācijas lokālajā direktorijā
 • (b) Jāatjaunina TeX failu kešu, izpildot komandu: texhash
 • (c) Jāpapildina pārnesumu konfigurācijas fails ar informāciju par latviešu valodu:
  • (a) TeX Live distributīvā to var viegli izdarīt, izmantojot komandu texconfig
  • (b) Konfigurācijas izvēlnē jāizvēlas Hyphenation, tālāk — xetex
  • (d) Alfabētiskā secībā var papildināt failu ar:
   % from hyphen-latvian:
   \addlanguage{latvian}{loadhyph-lv.tex}{}{2}{2}
  • (e) Jāsaglabā izmaiņas

LaTeX konfigurācija uz Windows

Uz Windows ir pieejami vairāki LaTeX distributīvi. Divi no populārākajiem ir MiKTeX un Tex Live.

MiKTeX 2.8 un 2.9 konfigurēšana

Vajadzīgs MiKTeX 2.8 vai jaunāks. MiKTeX 2.8 un MikTeX 2.9 jau ir iekļauti visi nepieciešamie XeTeX latviešu valodas atbalsta faili, tie ir tikai jānokonfigurē.

Pirms šo soļu veikšanas ir vēlams atjaunināt MikTeX distributīvu: MikTeX > Maintenance (Admin) > Update (Admin)

 • (a) Jāpieslēdz xelatex un xetex formāta failu atjaunošana (MikTeX 2.8 un 2.9):
  • (a) Atveram MikTeX > Maintenance (Admin) > Settings (Admin)
  • (b) Formats sadaļā izvēlamies xelatex > Change…
  • (c) Jāizņem ķeksis “Exclude this format when updating all format files”
  • (d) Šīs darbības jāatkārto ar xetex
 • (b) Jāpievieno latviešu valodas faili (MikTeX 2.8). MikTeX 2.8 un 2.9 distributīvos tie ir jau iekļauti kopā ar pārējiem XeTeX failiem. Šis solis var nebūt jāveic MikTeX 2.9 instalācijā, ja latviešu valoda jau ir pievienota Languages sadaļā;
  • (a) Atveram MikTeX > Maintenance (Admin) > Settings (Admin)
  • (b) Languages sadaļā nospiežam New
  • (c) Language name: latvian
   Hyphenation file: nospiežam Browse…
   izvēlamies failu C:\Program Files\MiKTeX 2.8\tex\generic\hyph-utf8\loadhyph\loadhyph-lv.tex
   Ieķeksējam Load the hyphenation file
  • (d) Latviešu valodu var pabīdīt uz augšu, lai tā atrastos zem latin (alfabētiskā secībā)
  • (e) Apstiprinam izmaiņas, nospiežot Apply
 • (c) Jāatjauno formātu faili (MikTeX 2.8 un 2.9):
  • (a) Atveram sadaļu General
  • (b) Nospiežam pogu “Update formats”

XeTeX izmantošana LaTeX dokumentos

Lai izmantotu XeTeX LaTeX dokumentos, LaTeX dokumentā japievieno fontspec un xunicode pakotnes.

LaTeX dokumenta galvenes piemērs:

% XeLaTeX atbalsts tiek pieslēgts ar šādām pakotnēm:
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra} %

% Valodu atbalsts
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{latvian}
\setotherlanguages{english,russian}

% Fonti -- var rakstīt sistēmas fontu nosaukumus
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Times New Roman}
\setsansfont[Mapping=tex-text]{Arial}
\newfontfamily\russianfont{Times New Roman}

Pilns LaTeX dokumenta piemērs: piemersx.tex

Iespējamo matemātikas simbolu attēlošanas problēmu novēršana

Ja \hbar vai citi simboli matemātikas izteiksmēs netiek attēloti korekti, fontspec pakotni var izmantot ar opciju no-math:

\usepackage[no-math]{fontspec}
 1. Vai tas tā tiešām varētu būt, ka xelatex nesaprot natbib (kuru es izmantoju bibliogrāfijas un atsauču veidošanai) un SCfigure (grafiki ar anotāciju kreisajā vai labajā pusē) pakotnes?

  Problēma ir tāda, ka man disertācijua ir angļu valodā un jau praktiski pabeigta. Es vēlējos tikai anotācijai latviešu valodā iegūt pareizu “ģ” burta attēlojumu.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>