Autorkurss_DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA_2016-2017_anno 2002

Studiju kurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA tika izveidots 2002.gadā Daugavpils Pedagoģiskās universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas  studentiem un tika īstenots 6 gadus līdz 2008/09. studiju gadam (ieskaitot). Sākot ar 2009/10. studiju gadu šis kurss tiek īstenots kā starpdisciplinārs  izvēles kurss  (SDSK1034), kas pieejams visiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu studentiem. Dotais studiju kurss attīsta jau 1997/1998. studiju gadā Latvijas Universitātē  uzsāktā studiju kursa IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA ideoloģiju, paplašinot un padziļinot domāšanas sistēmiskuma apzināšanu arī ārpus izglītojošās darbības. 

Der atzīmēt, ka šī studiju kursa saknes iesniedzas arī laikposmā no 2001/2002.  līdz 2008/2009.  skolas gadam, kad Bauskas 1.vidusskolā tika īstenots skolas izvēles (fakultatīvais)  priekšmets SISTĒMIKA. Visiem interesentiem šajā blogā ir pieejami šī priekšmeta 2007/2008. skolas gada stundu shematiskie konspekti un audio ieraksti.  Visbeidzot, šajā blogā ir pieejami arī citu radniecīgu autorkursu materiāli. Proti, līdztekus  Latvijas universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu virziena maģistrantiem ilggadīgi īstenotajam kursam IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA, šī virziena doktorantiem tiek īstenots arī kurss ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS SISTEMOLOĢIJA. Sākot ar 2014/2015. studiju gadu kurss DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA  atkal tiek īstenots arī Daugavpils universitātes maģistrantūras Sabiedrības un iestāžu vadības (SIV) studiju programmas studentiem, bet atsevišķas tematiskās nodarbības vai kursu daļas īstenojas arī kā uzaicināta viesprofesora lekcijas un/vai semināri citās izglītības un ne tikai izglītības iestādēs, organizācijās. Līdz ar to visu šo augšminēto autorkursu materiāli ir brīvi pieejami  visiem interesentiem – dotā blogā apmeklētājiem.

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2016/ 2017. studiju gads    2.semestris

trapece-01              OPERATĪVĀ INFORMĀCIJA    

Klātienes nodarbību kalendārais plāns:  Nod.kalend. plāns DS(2) 16-17

Pārbaudījumu (ziņojumu) grafiks:  DS(2) 16-17 eks.grafiks 31.05.17 14-00

Seko šī semestra klātienes nodarbību studiju materiāli , bet aiz tiem Jums šeit  ir pieejami  arī iepriekšējā semestra  nodarbību materiāli, kuri ietver  nodarbībās izmantotos  shematiskos lekciju konspektus (vizuālos materiālus PDF formātā), kā arī lekciju audio un video ierakstus (attiecīgi mp3 un mp4 formātos).  Īpaši noderīgi Jums var būt portālā YouTube tiešsaistē pieejamie 2014-2015 studiju gada visu lekciju videoieraksti – https://www.youtube.complaylist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOSV49eJDq4f

P R I E K Š V Ā R D S  ( i e p a z ī s i m i e s )

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, kā arī studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendāro plānu, metodiskajiem  norādījumiem studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamību internetā u.c.)

Priekšvārda 1. lekcijas shematiskais konspekts : 1_DS(2) PRIEKŠVĀRDS 16-17 7.02.17.pdf

Priekšvārda 2. lekcijas shematiskais konspekts :  2_DS(2) PRIEKŠVĀRDS 16-17 14.02.17

1.lekcijas audio ieraksts:  1_DS(2) Priekšvārds 7.02.17 (20.6MB).mp3

2.lekcijas audio ieraksts: 2_DS(2) Priekšvārds 14.02.17 (20,4MB).mp3

AUDIOVIDEO: saite  uz 1. un 2.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

1.daļa  DOMĀŠANAS SISTĒMISKĀ ORGANIZĀCIJA

1.1. nodaļa ( Sistēmu teorijas pamati : pamatjēdzieni, to kopsaistība) 

Lekciju shematiskie konspekti :   3_DS(2) 16-17 ST pamati 21.02.17

                                              4_DS(2) 16-17 ST pamati 28.02.17

3.lekcijas audio ieraksts:   3_DS(2) ST pamati 21.02.17 (21.4MB).mp3

4.lekcijas audio ieraksts:  4_DS(2) ST pamati 28.02.17 (20,9MB).mp3  

AUDIOVIDEO: saite  uz 3. un 4.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

1.2. nodaļa  (Cilvēces Lielo Domu kvadrāts: Pasaule, Cilvēks, Dzīve, Sabiedrība)

5.lekcijas shematiskais konspekts : 5_DS(2) PCDS 7.03.17

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(2) PCDS 7.03.17 (20,6MB) .mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz  5.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

6.lekcijas shematiskais konspekts : 6_DS(2)_PCDS 16-17 14.03.17

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(2) PCDS 14.03.17 (21.5MB).mp3 

AUDIO – VIDEO: saite  uz  6.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https:://failiem.lv.lv/u/cjs299kd

7.lekcijas shematiskais konspekts : 7_DS(2) PCDS 16-17 21.03.17

7.lekcijas audio ieraksti (pirmslekcijas saruna – 10 min., lekcija 90 min.):  7_DS(2) PCDS 21.03.17 (2,8MB) .mp3   un   7_DS(2) PCDS 21.03.17 (20,4MB) .mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz  6.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

8.lekcijas shematiskais konspekts : 8_DS(2) 16-17 PCDS 28.03.17

8.lekcijas audio ieraksts: 8_DS(2) PCDS 28.03.17 (18.8MB).mp3 

AUDIO – VIDEO: saite  uz 8.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

9.nodarbība – SEMINĀRS

Bijušo studentu atziņas,komentāri: 9_DS(2)_Bijušo stud.atziņas 4.04.17

Izcili novērtēta pētījuma pārskats: 9_DS Izc.pētījuma pārskats DS(2) 15-16

Semināra tematiskais materiāls:  9_DS(2) 16-17 4.04.17 SEMINĀRS

Audio ieraksts:    9_DS(2) SEMINĀRS 4.04.17 (18.4MB).mp3

2.DAĻA  SISTĒMU TEORIJA

10.lekcijas shematiskais konspekts : 10_DS(1)16-17 (2.daļa-ST) 18.04.17                                                                                               10_DS(2)16-17 (2.daļa-ST) 18.04.17 pptx portrets

10.lekcijas “SISTĒMU TEORIJA” audio ieraksts:   10_DS(2) ST 18.04.17 (20,5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 10.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

3.DAĻA  SISTĒMU TEORIJA PRAKSĒ

11.lekcijas “SAZIŅAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts :   11_DS(2) SAZIŅA 25.04.17

11.lekcijas audio ieraksts:     11_DS(2) SAZIŅA 25.04.17 (20.7MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 11.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

12.lekcijas “VALSTS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 12_DS(2) VALSTS 2.05.17

12.lekcijas audio ieraksts:   12_DS(2) VALSTS 2.05.17 (20.5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 12.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/xgt74bjm

13.lekcijas “IZGLĪTĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 13 DS(2) IZGLĪTĪBA 9.05.17

13.lekcijas audio ieraksts:  13_DS(2) IZGLĪTĪBA 9.05.17 (20.8MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 13.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

14.lekcijas “PĒTNIECĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts :14_DS(2) PĒTNIECĪBA 16.05.17

14.lekcijas audio ieraksts:  14_DS(2) PĒTNIECĪBA 16.05.17 (17.8MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 14.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

15.lekcijas “PERSONĪBAS SISTEMOLOĢIJA” shematiskais konspekts : 15_DS(2) PERSONIBA 23.05.17

15.lekcijas audio ieraksts: 15_DS(2) PERSONĪBA 23.05.17 (19.9MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 15.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

16.lekcijas “NOBEIGUMS” shematiskais konspekts :  16_DS(2) NOBEIGUMS 30.05.17

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(2) NOBEIGUMS 30.05.17 (21.6MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 16.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/fncz9953

KLĀTIENES NODARBĪBAS IR BEIGUŠĀS!

***************************************************************************

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA       2016/ 2017. studiju gads     1.semestris

Pīlādzis 29.08.16 03Vēlot visiem veiksmīgu Jauno skolas gadu, sākam studiju kursa “Domāšanas sistemoloģija” īstenošanu!

O p e r a t ī v ā   i n f o r m ā c i j a

Pieteikšanas kursa noslēguma ziņojumu sniegšanai – grafiks aizpildās pieteikumu ienākšanas secībā DS(1) 16-17 eks-grafiks 31.12.16

Info studijas uzsākot : klātienes  nodarbību plāns, nodarbību materiālu pieejamība internetā atrodama kursa priekšvārdā.

Turpinājumā Jums šeit  ir pieejami studiju kursa klātienes nodarbību materiāli, kuri ietver  nodarbībās izmantotos  shematiskos lekciju konspektus (vizuālos materiālus PDF formātā), kā arī lekciju audio un video ierakstus (attiecīgi mp3 un mp4 formātos).

Īpaši noderīgi Jums var būt portālā YouTube tiešsaistē pieejamie 2014-2015 studiju gada visu lekciju videoieraksti – https://www.youtube.complaylist?list=PLxc2e81TLgVQ28LY7oBXtCOSV49eJDq4f

P R I E K Š V Ā R D S  (iepazīsimies)

Studiju kursa vispārīgs raksturojums, kas iepazīstina ar kursa būtību un sūtību, mērķi un uzdevumiem, kā arī studiju procesa organizāciju ( nodarbību kalendāro plānu, metodiskajiem  norādījumiem studiju procesa kā izglītojošā zinātniskā pētījuma īstenošanai, studiju materiālu pieejamību internetā u.c.)

Priekšvārda lekciju shematiskais konspekts : 1,2_DS(1)-PRIEKŠVĀRDS 16-17

1.lekcijas audio ieraksts

2.lekcijas audio ieraksts:

AUDIO – VIDEO: saite  uz 1. un 2.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https://failiem.lv/u/82nf27qf

IEVADS (kursa pamatjēdzieni)

Ievada lekciju shematiskais konspekts : 3,4_DS-IEVADS 16-17

3.lekcijas audio ieraksts:

4.lekcijas audio ieraksts:

AUDIO – VIDEO: saite  uz 1. un 2.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https://failiem.lv/u/82nf27qf

1.DAĻA  (Cilvēces Lielo Domu kvadrāts: Pasaule, Cilvēks, Dzīve, Sabiedrība)

Lekciju shematiskais konspekts : 5,6,7,8 DS(1) PCDS 16-17

5.lekcijas audio ieraksts: 5_DS(1) 4.10.16 (21.1MB).mp3

6.lekcijas audio ieraksts: 6_DS(1) 11.10.16 (21.4MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite  uz 5.,6.lekcijas  audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 1.mapes: https://failiem.lv/u/82nf27qf

7.lekcijas audio ieraksts: 7_DS(1) 18.10.16 (19,9MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 7.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

8.lekcijas audio ieraksts:

AUDIO – VIDEO: saite uz 8.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

9.nodarbība – seminārs

Bijušo studentu atziņas,komentāri: 9_DS_Stud.atziņas sem.16-17

Izcili novērtēta pētījuma pārskats: 9_DS Izc.pētījuma pārskats DS(2) 15-16

2.DAĻA  (Sistēmu Teorija)

10.lekcijas shematiskais konspekts :  10_DS(1)16-17 (2.daļa-ST) 8.11.16

10.lekcijas audio ieraksts: 10_DS 8.11.16 ST (21.5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 10.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

3.DAĻA  (Sistēmu Teorija praksē)

11.lekcijas shematiskais konspekts : 11_DS(1) VALSTS 15.11.16

11.lekcijas audio ieraksts:  11_DS(1) 15.11.16 (19,6MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 11.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

12.lekcijas shematiskais konspekts : 12_DS(1) VADĪBA 22.11.16

12.lekcijas audio ieraksts:  12_DS(1) 22.11.16 (20.5MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 12.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

13.lekcijas shematiskais konspekts :13_DS(1) IZGLĪTĪBA 29.11.16 

13.lekcijas audio ieraksts: 13_DS(1) IZGLĪTĪBA 29.11.16 (21MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 13.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 2.mapes: https://failiem.lv/u/ry6xn4q8

14.lekcijas shematiskais konspekts :  14_DS(1) Pētniecība 6.12.16

14.lekcijas audio ieraksts: 14_DS(1) PĒTNIECĪBA 6.12.16 (20.6MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 14.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/37whmdt5

15.lekcijas shematiskais konspekts :  15_DS(1) Personība 13.12.16

15.lekcijas audio ieraksts:  15_DS(1) PERSONĪBA 13.12.16 (20.0MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 15.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/37whmdt5

NOBEIGUMS (kursa kopskats )

16.lekcijas shematiskais konspekts : 16_DS(1) Nobeigums 20.12.16

16.lekcijas audio ieraksts: 16_DS(1) NOBEIGUMS 20.12.16 (10.9MB).mp3

AUDIO – VIDEO: saite uz 16.lekcijas audio un video ierakstiem to lejupielādei no studiju materiālu krātuves 3.mapes: https://failiem.lv/u/37whmdt5

Studiju kursa klātienes nodarbības ir beigušās. Jaukus visiem Ziemassvētkus un lustīgu Jaunā gada sagaidīšanu!

Cien. kursā reģistrētie studenti! Lūdzu izvēlēties sev ērtāko ziņojuma sniegšanas laiku un uz redzēšanos 2017. gada janvārā otrajā pusē.

Leave a Comment